صفحه ۲۱۲

سؤال 736 اگر زن و شوهری در وضعیتی قرار بگیرند که زمینه ادامه زندگی برایشان موجود نباشد و بدون اینکه هیچ گونه امتیازی از یکدیگر بخواهند بگیرند صرفا به علت فرار از مشکلاتی که از طرف والدین بوجود آمده و بعضی مسائل جزیی دیگر در رابطه با زندگی مشترکشان از هم جدا شوند و طلاق صورت گیرد این چه نوع طلاقی می‎باشد؟ ضمنا در رساله امام خمینی طلاق بائن را پنج نوع ذکر می‎کنند، این طلاق از کدام قسم است ؟

جواب: اگر مرد در مقابل طلاق چیزی نگرفته و از حقوق زن هم چیزی اسقاط نشده در مقابل طلاق، و از آن چهار قسم اول بائن هم نبوده، طلاق رجعی است.

سؤال 737 الف - در طلاق رجعی که اخراج زن از خانه حرام است مقصود، وجوب نفقه او بر مرد است ؟ ب - و حکم نفقه زن در اقسام طلاق بائن چیست ؟

جواب: الف - علاوه بر وجوب نفقه، اخراج از خانه ای که در حال طلاق در آنجا بوده در غیر مورد استثناء، جائز نیست.

ب - نفقه زن، در طلاق بائن بر عهده زوج نیست.

سؤال 738 طلاقی که به اذن حاکم داده می‎شود در مواردی که ذاتا قابل رجوع باشد مرد می‎تواند رجوع کند یا خیر؟

جواب: قبل از انقضاء عده، زوج حق رجوع دارد.

سؤال 739 اگر دختری مدخوله باشد از"دبر و قبل " حداقل به اندازه حشفه ولی بنا به تشخیص پزشک مربوطه ازاله بکارت صورت نگرفته باشد یعنی بکارت باقی مانده باشد:

الف - چنین دختری را اگر شوهر طلاق دهد برای رجوع شوهر در مدت مقرر (قبل از پایان یافتن مدت عده طلاق) آیا اجازه پدر دختر لازم است ؟

ب - برای ازدواج همین دختر با شرائط فوق با یک مرد دیگر چطور؟

ج - اگر اجازه پدر ضروری است آیا شوهری که او را طلاق داده اگر تا قبل از پایان عده طلاق، رجوع کند باید با اجازه پدر دختر، صیغه عقد مجدد بخواند یا صرف رجوع کافی است ؟

ناوبری کتاب