صفحه ۲۱

مسائل تقلید

سؤال 13 تکلیف اعمالی که انسان به علت نشناختن اعلم و بلاتکلیف ماندن در مسأله تقلید انجام می‎دهد چیست ؟

جواب: اعمالی که مطابق با احتیاط یا مطابق با فتوای مرجع تقلید فعلی واقع شده باشد صحیح است و همچنین اگر کسی بفهمد که عملش مطابق با واقع بوده آن هم صحیح است ولی فهمیدن آن از غیر طریق مذکور برای هر کس ممکن نیست.

سؤال 14 در حال حاضر مقلدین حضرتعالی آماده رفتن به مکه جهت انجام مناسک حج هستند و در سابق هم که مقلد حضرت امام رضوان الله علیه بودند، مسائل حج و غیر آن را نمی دانسته و عمل هم نکرده اند وظیفه شان چیست ؟

جواب: مسائل مورد ابتلاء را سؤال کنند و اگر دسترسی ندارند از مجتهد دیگری سؤال کنند با رعایت الاعلم فالاعلم الاعلم فالاعلم: مجتهدی که از سایر مجتهدین علمش زیادتر است او را اعلم گویند و مجتهدی که در رتبه بعدی از نظر علمیت قرار گرفته و از سایر مجتهدین اعلم است را فالاعلم می‎گویند..

سؤال 15 محدوده احتیاط در احکام بین فتواهای فقها چیست ؟ و آیا فقهای گذشته را در احتیاط باید منظور داشت ؟

جواب: عمل به احتیاط اینست که انسان اعمال خود را به نحوی انجام دهد که یقین کند طبق احکام واقعیه عمل کرده است و چون این معنی برای کسی که مجتهد یا قریب الاجتهاد نباشد میسور نیست احتیاط درباره او به یک معنای دیگر امکان دارد و آن اینست که به احوط اقوال بین مراجع زنده و کسی که قبلا از او تقلید می‎کرده و از دنیا رفته است عمل کند.

ناوبری کتاب