صفحه ۲۰۹

جواب: 1 و 2 - اگر حرجی بودن زندگی با زوج مستند به زوج باشد بعید نیست که قاضی شرع بتواند زوج را وادار به طلاق، و در صورت امتناع او، قاضی شرع اقدام به طلاق نماید، ولی اگر مستند به زوجه باشد مشکل است.

سؤال 731 معیار در عسر و حرج که موجب طلاق گردد چیست ؟ آیا مربوط به عرف است و یا تنها تشخیص آن با نظر حاکم شرع می‎باشد؟

جواب: تشخیص آن با قاضی شرع جامع الشرائط است و قاضی شرع جامع الشرائط فتوی طبق نظر خود حکم می‎کند و قاضی شرع منصوب منصوب: نصب و تعیین شده از طرف مقام صالح . از طرف او تابع نصب است در غیر این فرض کسی حق حکم ندارد و اگر حکم کند حکمش نافذنافذ: لازم الاجراء. نیست.

سؤال 732 دختری هنگام عقد با یک مرد غیر ایرانی شرط کرده مدت ده سال در قم سکونت نماید و زوج قبول کرده است ولی زوج پس از دو سال زندگی به این شرط پشت پا زده و با مراجعت به وطن خود در خارج ایران خواهان رفتن زوجه به آن کشور می‎باشد؛ اما زوجه به استناد شرائط منعقده حین عقد نمی خواهد از ایران به کشور خارج مهاجرت نماید و در نتیجه در موضعی قرار گرفته که چاره ای جز درخواست طلاق ندارد، علیهذا دو سؤال ذیل مطرح است: 1 - آیا حق طلاق به عهده زوجه قرار می‎گیرد یا خیر؟ 2 - چنانچه زوج به درخواست زوجه پاسخ مثبت گفته و طلاق بدهد آیا زوجه به تمام مهریه معینه حق دارد یا کمتر از آن ؟

جواب: در فرض سؤال، اختیار طلاق در دست زوجه نیست ولی بر او واجب نیست که از ایران قبل از پایان مدت اشتراط، خارج شود و در این فرض اگر زوج از اداء حقوق او با رعایت شرط مذکور امتناع نماید زوجه می‎تواند به مقام صالح قضایی مراجعه کند تا قاضی شرع، زوج رامجبور کند که یا حقوق زوجه خود را اداء نماید و یا او را مطلقه کند و اگر زوج، طلاق رجعی بدهد یا اینکه طلاق ندهد، زوجه حق مطالبه تمام مهر خود را دارد و اگر به طلاق خلع توافق نمایند هر چه در برابر طلاق، بذل کرده باشد متعلق به زوج است و زوجه حق مطالبه بقیه را دارد.

ناوبری کتاب