صفحه ۲۰۸

علت لجاجت و آزار دادن حاضر به طلاق نیست و از طرفی برای اثبات عسروحرج که مورد نظر دادگاه باشد مدارک محکمه پسند وجود ندارد آیا هشت سال زندگی توام با ناراحتیهای روحی نشانی از عسروحرج نمی تواند باشد؟

جواب: اگر زوج حقوق زوجه خود را تضییع کند و به او ستم روا دارد، باید قاضی شرع او را وادار کند که یا حقوق زوجه خود را اداء کند و یا او را طلاق دهد و اگر حقوق او را تضییع نکند و به او ظلم ننماید باید زوجه به خانه شوهر خود برگردد و با همدیگر مطابق موازین شرعیه زندگی نمایند، و مجرد 8 سال در خانه پدر بودن دلیل نمی شود که لجاجت از طرف زوج است و از طرف زوجه نیست.

سؤال 728 اگر شوهر، زوجه را از غیر جهت نفقه اذیت بکند و زندگانی زن و شوهر دشوار بشود آیا حاکم شرع یا وکیل مجاز، حق دارد او را طلاق بدهد یا نه ؟

جواب: در فرض مسأله اگر زوجه به قاضی شرع مراجعه کند قاضی شرع باید زوج را وادار کند که یا به زوجه خود ظلم نکند و یا با اداء حقوق، او را طلاق بدهد.

سؤال 729 همسر زنی سالها او را بدون نفقه و یا طلاق رها کرده و به یک شهر یا کشور دیگری مسافرت کرده و اصرار افراد و خود زن در مورد قبول نفقه و یا طلاق موثر واقع نمی شود تکلیف زن چیست ؟

جواب: در فرض سؤال می‎تواند به قاضی شرع مراجعه کند تا در صورتی که برای قاضی شرع ثابت شود که شوهر هم از انفاق و هم از طلاق امتناع می‎ورزد او را طلاق دهد.

سؤال 730 1 - زوجه پس از اجرای عقد هنوز به خانه شوهر نرفته می‎گوید از شوهر خود متنفرم و حاضر نیستم با وی زندگی نمایم و مهر خود را بر او حلال می‎کنم تا طلاق دهد و زوج به هیچ عنوان حاضر نمی باشد او را طلاق دهد و قصد دارد او را معلقه بگذارد، با توجه به اینکه معلقه گذاشتن زوجه، موجب اضرار و باعث عسر و حرج اوست که در سن جوانی از تمام جهات زندگی محروم بماند در این صورت حاکم شرع می‎تواند زوج را مجبور به طلاق نماید یا نه ؟

2 - در صورتی که حاکم شرع زوج را مجبور به طلاق کند ولی زوج هیچ گونه به دادن طلاق حاضر نباشد آیا حاکم با در نظر گرفتن ادله عسر و حرج خودش می‎تواند طلاق دهد یا نه ؟

ناوبری کتاب