صفحه ۲۰۷

جواب: در فرض مسأله بعید نیست که زوجه مدعی، و زوج منکر، محسوب شود که اگر زوجه نتواند ادعای خود را ثابت کند می‎تواند به زوج قسم بدهد.

سؤال 722 اگر زوجین در اصل نکاح، اتفاق و در دوام و انقطاع خلاف کنند و دلیلی در کار نباشد قول کدام مقدم است ؟

جواب: قول مدعی دوام با خوردن سوگند مقدم می‎باشد.

سؤال 723 اگر زوجین در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در رجعی و خلعی بودن خلاف کنند و دلیلی در کار نباشد قول کدام مقدم است ؟

جواب: قول مدعی رجعی، با خوردن سوگند مقدم می‎باشد

سؤال 724 زن در حال نشوز که معلوم نیست به خانه شوهر برگردد آیا حق دارد جهیزیه خود را مطالبه کند یا نه ؟

جواب: زوجه اختیار جهیزیه خود را دارد.

سؤال 725 زن ناشزه را حاکم به جرم نشوز می‎تواند تعزیر کند یا اینکه مجازات آن همان قطع نفقه و مراحلی است که قرآن مجید به اختیار شوهر قرار داده است ؟

جواب: در فرض سؤال باید شرائط نهی از منکر ملحوظ شود.

سؤال 726 در صورتی که زوجه بدون مجوز شرعی و قانونی به بهانه های بی اساس از زوج تمکین نکند و حاکم شرع نیز حکم به لزوم تمکین نموده آیا حاکم می‎تواند زوجه را تعزیر نماید یا نه ؟ و اگر نمی تواند یا مؤثر نباشد تکلیف زوج چیست ؟

جواب: تقصیر زوجه در عدم تمکین در صورت ثبوت آن مانند سائر معاصی تعزیر دارد و اگر تعزیر ممکن یا مصلحت نباشد یا اینکه تأثیر نداشته باشد و موعظه و متارکه و زدن زوجه در حدی که مستلزم دیه نباشد نیز مؤثر نباشد حاکم شرع یک نفر از طرف زوج و یک نفر از طرف زوجه را حکم قرار می‎دهد.

سؤال 727 خانمی در اثر عدم شناخت لازم در آغاز ازدواج گرفتار شوهری شده است که هیچ نوع سازش اخلاقی و روحی با او ندارد و به همین جهت حاضر است مهریه و هر حقی داشته باشد به وی بذل کند تا خود را آزاد سازد، و او هم اکنون مدت هشت سال تمام است که در منزل پدر و جدا از شوهرش زندگی می‎کند، ولی شوهر به

ناوبری کتاب