صفحه ۲۰۴

می‎باشد، می‎تواند از حقوق جامعه نیز تلقی گردد و با توجه به مشکلاتی که فرزند زیاد در جامعه ایجاد می‎کند در مواردی، حاکم اسلامی با توجه به مصالح اجتماعی و ضرورتهای آن از این حق استفاده کند؟ و مثلا قانونی برای تشویق جامعه به تحدید نسل ایجاد کند یا الزام به تحدید نسل نماید؟

جواب: اگر حاکم شرع خبیر، احیانا مصلحت جامعه را در کنترل و تنظیم خانواده تشخیص دهد تشویق جامعه نسبت به آن مانعی ندارد ولی با راهنمایی نسبت به راههای حلال و منع از راههای حرام از قبیل سقط جنین و امثال آن. و الزام به تحدید نسل جایز نیست.

سؤال 714 به طور کلی در صورت تزاحم بین کثرت کمی مسلمانان با کثرت کیفی آن از جهت آموزش، سلامت، ایمان و تربیت سالم، آیا با توجه به ادله ای که کثرت فرزند در شرع، مطلوب شمرده می‎شود، کدام مقدم است ؟

جواب: موارد بر حسب ازمنه و امکنه مختلف است.

سؤال 715 اگر روش پیشگیری از فرزنددار شدن، متوقف بر حرامی مانند نگاه کردن پزشک به عورت باشد، در چه حالتی این حرمت برداشته می‎شود آیا محدود به صورتی می‎شود که ضرر به سلامتی بچه یا مادر شیرده یا ترس از بیمار شدن فرزند جدید یا مشقت در تحمل نفقه باشد - که برخی از فقها متعرض آن شده اند - یا شامل هر نوع ضرر و یا رعایت مصلحتی می‎شود؟

جواب: ارتکاب امر حرام جایز نیست مگر در صورت تزاحم با مصلحت لازم الاستیفایی که شرعا اهم باشد و در این جهت، موارد مختلف است.

سقط جنین

سؤال 716 سقط جنین قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن در صورتی که بقاء آن برای مادر یا جنین ضرر (اعم از مرگ یا مریضی شدید یا غیر شدید) داشته باشد چگونه است ؟ و آیا ضررتهای اجتماعی - اقتصادی مجوز سقط جنین قبل از دمیده شدن روح می‎تواند باشد یا نه ؟

ناوبری کتاب