صفحه ۲۰۰

3 - اختیار طلاق در دست شوهر است و با مخیر کردن زوجه بین طلاق و گناه اختیار طلاق بر زوجه واجب نمی شود، بلکه او نباید مرتکب خلاف شرع شود و زوج اگر خواست، طلاق می‎دهد و اگر نخواست طلاق نمی دهد.

سؤال 704 در بعضی خانواده ها یک سری خواسته های نامشروع از ناحیه مرد و زن نسبت به یکدیگر احیانا وجود دارد و قهرا بی اعتنایی به آنها عوارض منفی از قبیل درگیری و تشدید اختلاف و احیانا کتک کاری و بسا طلاق را هم به دنبال دارد، تا چه اندازه باید در برابر این گونه خواسته ها مقاومت نمود؟ و آیا عوارض ذکر شده بعضا مجوز بعضی امور نامشروع نمی باشد؟

جواب: هر یک از افراد خانواده موظف است که خودش مرتکب خلاف شرع نشود و با رعایت شرائط نهی از منکر سایرین را هم از ارتکاب خلاف شرع ممانعت کند و در صورت فقدان شرائط نهی از منکر وظیفه نهی از منکر ساقط می‎باشد.

سؤال 705 زنی در خانه شوهرش چهل سال یا بیشتر انجام وظیفه همسری نموده و زحمات بسیاری متحمل گشته و کارهای خانه را انجام داده. فعلا مرد می‎خواهد او را طلاق بدهد آیا می‎توان حق الزحمه در مقابل زحمات پنجاه ساله او قرارداد یا نه ؟ در صورت عدم، آیا انصاف است بعد از پنجاه سال طلاق داده شود که موجب بدبختی او گردد؟

جواب: زوجه هر چه کسب کرده و به شوهرش نبخشیده باشد متعلق به خودش می‎باشد و هرچه به دستور شوهرش کار کرده و قصد تبرع تبرع: مجانی و بدون عوض. نکرده باشد حق مطالبه اجرت دارد.

ناوبری کتاب