صفحه ۱۹۹

سؤال 700 و در مورد فوق الذکر، شوهر می‎تواند با انگشت خود یا چیز دیگر، بکارت زوجه باکره خود را از بین ببرد و زوجه حق جلوگیری از این عمل را دارد یا نه ؟

جواب: شوهر چنین حقی ندارد.

سؤال 701 بچه دار شدن آیا حق شرعی زوج است یا زوجه و به هر حال در صورت تزاحم و تعارض به این شکل که یکی از آنان بچه بخواهد و دیگری بدون عذر شرعی موجه، بچه نخواهد تکلیف چیست و حق کدام مقدم است ؟

جواب: در فرض مسأله، حق زوج مقدم است.

سؤال 702 عزل منی را بدون اجازه و رضایت همسر دائمی اکثر فقها مکروه می‎دانند نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: کراهت دارد.

سؤال 703 هرگاه شوهر، زن خود را ملزم به ترک واجب یا فعل حرام نمود و بدون اطاعت زن، حاضر به زندگی و معاشرت با او نشد و او را تنها گذاشت، نفقه بدهد یا ندهد در این گونه موارد:

یک : آیا زن می‎تواند به منظور اجتناب از گناه، شوهر خود را ترک کند و قهرا حقوق مشروع شوهر نیز تضییع می‎شود، یا نمی تواند؟

دو: اگر شوهر وضع را ادامه داد و به طلاق او نیز راضی نشد ولی نفقه او را می‎دهد آیا حاکم شرع می‎تواند زن را طلاق دهد یا نه ؟

سه: اگر شوهر او را بین طلاق یا انجام گناهان ذکر شده مخیر نمود اختیار طلاق بر زوجه واجب است هرچند به عسر و حرج بیفتد یا نه ؟

جواب: 1 - شوهر حق ندارد زن خود را به خلاف شرع ملزم کند و اگر ملزم کند اطاعت او نسبت به ارتکاب خلاف شرع جایز نیست ولی نسبت به حقوق مشروع او باید اطاعت کند.

2 - اگر تمام حقوق واجبه زوج را اداء کند حاکم شرع حق طلاق ندارد و اگر تمام حقوق او را اداء نکند حاکم شرع باید او را وادار کند که یا حقوق زوجه خود را اداء کند و یا او را طلاق بدهد.

ناوبری کتاب