صفحه ۱۹۸

ج - بر زوجه واجب است تمکین از شوهر هرچند با کراهت از آن و اگر مستلزم ضرری بر زوجه نباشد شوهر، حق دارد او را به تمکین، مجبور سازد ولی با این حال مراتب و شرائط امر بمعروف و نهی از منکر و نیز کرامت انسانی لازم است مراعات گردد.]

سؤال 696 آیا کارهای زوجه که ارتباطی با حق شوهر ندارد نظیر وصیت نمودن چه وصی او شوهر او باشد یا غیر و یا نیابت دیگران و یا شوهر و یا وصی و نائب شدن خود زوجه از غیر شوهر باید با رضایت شوهر انجام شود یا نه ؟

جواب: اگر مستلزم تضییع حق شوهر نباشد اذن او شرط نیست.

سؤال 697 زن علاقه شدید به بچه دار شدن دارد و مرد هم مطابق گواهیهای پزشکی امکان بچه دار شدن ندارد آیا از نظر شرع، طلاق دادن جایز است یا نه ؟ در صورت عدم، ظلم بر زن نیست ؟

جواب: در فرض سؤال، زوجه حق اجبار به طلاق ندارد و در صورت کراهت شدیده، گرفتن طلاق خلع بستگی به توافق در بذل دارد و احکام شرعیه تابع مصالح است و ظلم در آن تصور ندارد.

سؤال 698 در افضاءافضاء: یکی شدن مخرج بول و حیض زن. زن که پیش از نه سالگی توسط شوهر انجام شده در رساله توضیح المسائل مرقوم فرموده اید علاوه بر مهر و دیه کامله، نفقه او را باید تا آخر عمر او بدهد، حال اگر با وسائل پزشکی روز چنین زنی کاملا جراحی و معالجه شد و شوهر نمود باز نفقه او بر شوهر اول، تا آخر عمر، لازم است ؟

جواب: بنابر احتیاط، لازم است.

سؤال 699 در موردی که مرد از نزدیکی با دختر باکره عاجز باشد ولی از نزدیکی با غیر باکره عاجز نباشد آیا حکم عنین مثل حق فسخ زوجه باکره و امهال حاکم شرع به او تا یک سال جریان دارد یا نه ؟

جواب: حکم عنین در فرض مسأله جاری نیست و اگر تا چهار ماه نتواند مواقعه کند زوجه می‎تواند به قاضی شرع مراجعه نماید تا اینکه قاضی شرع، زوج را وادار کند یا خود را معالجه نماید و یا زوجه خود را طلاق بدهد.

ناوبری کتاب