صفحه ۱۹۶

مسائل حقوق زن و شوهر

سؤال 688 در تزاحم بین حق واجب شوهر و گناه زن، کدام مقدم است مانند اینکه شوهر به همسر خود بگوید باید در خارج منزل که مثلا همراه هم می‎روند زن، خود را زینت و آرایش نماید که از نظر حق شوهر، اطاعت او واجب است و از نظر در معرض دید نامحرم قراردادن زینت و آرایش، بر زن حرام می‎باشد؟

جواب: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق (یعنی در موارد معصیت و گناه نباید از هیچ مخلوقی هر کس باشد اطاعت نمود).

سؤال 689 اگر زن در اثر کار خود، اموالی به دست آورد و در زندگی مشترک خود با شوهرش صرف مخارجی نمود که شرعا بر عهده شوهر واجب بوده آیا شوهر، مدیون همسر خود می‎باشد یا نه ؟

جواب: اگر به شوهرش قرض داده باشد طلبکار می‎باشد و اگر تبرعا خرج کرده باشد طلبکار نمی باشد، بلی مخارج خود زوجه که بر زوج، واجب است اگر زوج نپردازد مادامی که زوجه، او را بری الذمه نکرده است طلبکار می‎باشد.

سؤال 690 زوجه غیر مدخول بها قبل از گرقتن مهر در خارج شدن از منزل و نیز درآمدن به خانه شوهر موظف به اطاعت از شوهر خود می‎باشد یا خیر؟

جواب: احوطاحوط: نظری که بیشتر به احتیاط نزدیک تر است. اطاعت است.

سؤال 691 اگر فعالیت و کار زن موجب شود که از شوهرش جدا شود وظیفه او چیست ؟ با اینکه شوهر، خرجی او را می‎دهد؟

جواب: اگر مستلزم تضییع حق زوج باشد موقوف به رضایت زوج است.

ناوبری کتاب