صفحه ۱۹۵

الف: بچه ملحق به کیست ؟

ب: تکلیف بچه نسبت به ارث، محرمیت و نفقه و خرجی او در مدت حمل و بعد از آن چیست ؟ و اگر زن باکره بوده آیا حق مهرالمثل دارد؟

جواب: ولد شبهه در جمیع احکام، حکم ولد حلال را دارد و اگر از یک طرف، شبهه و از طرف دیگر، زنا باشد هر کدام حکم خود را دارد و اگر معلوم نباشد که بچه از نطفه کسی متکون شده است باید در تعیین آن به قاضی شرع مراجعه شود و اگر از طرف زن، زنا نباشد باکره باشد یا غیر باکره حق مطالبه مهرالمثل دارد.

محرمیت

سؤال 686 در رابطه با علت محرم شدن به واسطه شیر دادن، شرائطی در رساله ذکر شده شرط دوم آن این است که شیر از زایمان باشد نه اینکه به واسطه مکیدن مثلا، شیر در پستان زن یا مرد پیدا شود و شیر بدهد لطفا توضیح بفرمایید که منظور از مرد در شیردادن چه می‎باشد؟

جواب: چون ممکن است پستان مرد هم شیر پیدا کند در این فرض هم مسأله را عنوان کرده ایم.

سؤال 687 آیا مردی که زن خود را طلاق داده و از زنش صاحب فرزند شده با مادر همسر مطلقه خود محرم می‎باشد یا نه ؟

جواب: بله در فرض سؤال محرمیت باقی است.

ناوبری کتاب