صفحه ۱۹۴

بعضی از احکام اولاد

سؤال 681 آیا حق شیر خوردن بچه به مدت دو سال از حقوق لازمه است که مادر نمی تواند شرعا بدون عذر و مانع از آن مدت کمتر شیر بدهد؟

جواب: در صورت امکان بر ولی طفل، لازم است که حداقل تا 21 ماه برای طفل، مرضعه پیدا کند ولی بر مادر طفل، واجب نیست مگر اینکه شیر خوردن برای طفل، ضرورت داشته باشد و مرضعه دیگر یافت نشود.

سؤال 682 نفقه ولد زنا بر پدر واجب است یا خیر؟

جواب: ظاهرا واجب است.

سؤال 683 اگر در اثر ملاعبه مرد اجنبی با زن اجنبیه، زن بدون دخول، حامله شده باشد فرزند ملحق به والدین می‎شود یا خیر؟

جواب: وجوب نفقه و محرمیت و حرمت ازدواج ثابت است ولی توارث توارث: ارث بردن طرفین از یکدیگر. مورد اشکال است و احتیاط در مصالحه می‎باشد.

سؤال 684 اگر مردی با زن اجنبیه ملاعبه نماید و دخول واقع نشود لکن زن در اثر جذب نطفه، حامله گردد آیا فرزند ملحق به آنان می‎شود یا نه ؟ و در صورت الحاق اگر دو مرد یا بیشتر به نحو مذکور با زن ملاعبه کرده باشند با قرعه تعیین پدر باید نمود یا راه دیگری وجود دارد؟

جواب: در صورت عدم وجود شبهه اگر چه جریان احکام زنا خالی از وجه نیست ولی احتیاط ترک نشود یعنی در مسأله توارث، مصالحه نمایند و اما حرمت نکاح و وجوب نفقه ثابت است و در صورت تعداد افراد مذکور نسبت به وجوب نفقه، منفق منفق: انفاق کننده. با قرعه تعیین می‎شود ولی نسبت به حرمت نکاح باید احتیاط شود.

سؤال 685 اگر مرد و زنی به اشتباه نزدیکی کنند در صورتی که اشتباه از دو طرف باشد یا یک طرف و زن، شوهر داشته باشد یا نداشته و فرزندی قبل و یا بعد از گذشتن شش ماه به دنیا آمد:

ناوبری کتاب