صفحه ۱۹۱

جواب: اگر دختر و منسوبین او از ذکر عیب سکوت نموده و زوج به اعتقاد سالم بودن دختر اقدام به ازدواج کرده باشد حق فسخ ندارد بلکه اگر تصریح به سلامت دختر هم کرده باشند به نظر اینجانب جواز فسخ مشکل است و باید احتیاط شود و اما شیربهاء را اگر زوج با رضایت خود داده و عین آن موجود نباشد حق گرفتن عوض آن را ندارد و مخارج دیگر عروسی را هم هر کس به اختیار خودش خرج کرده باشد به عهده خودش می‎باشد.

سؤال 667 بعد از ازدواج، روشن شده که مرد یا زن یک چشم دارد آیا این موجب فسخ می‎شود یا نه ؟

جواب: نابینا بودن یک چشم فی حد ذاته از مجوزات فسخ نکاح نیست و در صورت ثبوت تدلیس مانند سائر نقائص، احکام تدلیس تدلیس: فریب و ظاهر سازی. بر آن مترتب می‎شود.

سؤال 668 اگر کسی با دختری ازدواج و بعد متوجه شود که راه حیض و ادرار وی یکی بوده است و پس از مراجعه به پزشک معلوم شود که، مادرزادی بوده است و حامله هم نمی تواند بشود و متحمل مخارج عقد و عروسی هم شده است مستدعی است حکم شرعی را بیان فرمایید.

جواب: اگر ثابت شد که راه حیض و ادرار یکی است زوج، خیار فسخ دارد، در صورتی که ثابت شود سابق بر عقد بوده، ولی اگر دخول کرده باشد مهر را باید بدهد مگر اینکه تدلیس در کار باشد که در این صورت مهر را از تدلیس کننده می‎گیرند و تشخیص این امور نیاز به محکمه شرعیه دارد.

سؤال 669 اگر زنی دارای عیب قرن قرن: استخوانی است در فرج زن که مانع زناشویی شوهر می‎باشد. و غیره باشد و با عمل جراحی می‎توان رفع عیب نمود، آیا شوهر حق عقد نکاح را دارد، یا نه ؟

جواب: قبل از رفع عیب حق فسخ دارد ولی اگر فسخ نکرده باشد بعد از رفع عیب مشکل است.

ناوبری کتاب