صفحه ۱۹۰

[ س - اگر شخصی بالغ با مردی، لواط کرد آیا مادر، خواهر و دختر شخص لواط شده بر لواط کننده حرام می‎شود؟

ج - در مفروض سؤال در حرام شدن اشخاص ذکر شده شکی نیست بلی اشکال در جایی است که لواط کننده بالغ نباشد.]

موارد جواز فسخ

سؤال 663 مردی قبل از ازدواج با زوجه فعلی خود قدرت بر وطی داشته لیکن از بدو ازدواج با زوجه، عاجز از وطی می‎باشد آیا احکام عنین درباره وی جریان دارد یا خیر؟

جواب: اگر از وطی زن دیگر نیز عاجز باشد حکم عنین درباره او جاری است.

سؤال 664 در یک سال مهلتی که محکمه به عنین می‎دهد اگر زوجه وی تمکین نکند و خود را در اختیار شوهر قرار ندهد پس از انقضاء مهلت یک سال و بقاء بیماری در زوج، حق فسخ برای زوجه می‎باشد یا خیر؟

جواب: اگر با اقرار زوج یا غیر آن ثابت شود که با فرض تمکین تمکین: مانع نشدن زن از زناشویی شوهر با وی.، قدرت بر وطی نداشته زوجه می‎تواند فسخ کند و والاباید تجدید مهلت شود.

سؤال 665 شخصی در حال صحت، ازدواج نموده و بعد از مدت یک سال گرفتار جنون شده است آیا زنش بدون طلاق می‎تواند شوهر ثانی اختیار کند یا خیر؟

جواب: اگر جنون عارضه به طوری شدید باشد که حتی اوقات نماز را نتواند تشخیص بدهد زوجه او می‎تواند نکاح را فسخ نموده و پس از انقضاءانقضاء عده: تمام شدن آن. عده ازدواج نماید.

سؤال 666 شخصی دختر غشی خود را سالم به شوهر داده و شوهر پس از مشاهده غش او که اوائل ازدواج بوده درصدد تفحص برآمده اقارب و همسایگان نزدیک وی گفتند که این دختر سالهای متمادی است که این مرض را دارد در این صورت شوهر حق فسخ دارد یا نه ؟ وظیفه او در مورد مهریه و شیربها که پدر دختر نقدا گرفته و مخارج دیگر عروسی چیست ؟

ناوبری کتاب