صفحه ۱۸۷

سؤال 652 مولانا هل یجوز الزواج مع اتباع الفرقة الدروزیه ؟

جواب: ان کانوا منکرین ضروریة من ضروریات الاسلام مع علمهم بکونها من ضروریاته لم یجز الزواج معهم و الا جرت فیهم احکام الاسلام. [ س - آیا ازدواج با پیروان فرقه دروزیه جایز است ؟

ج - اگر آنها یکی از ضروریات اسلام را با علم و توجه به ضروری بودن آن منکر باشند ازدواج با آنها جایز نیست و گرنه حکم اسلام بر آنان جاری می‎باشد.]

سؤال 653 اگر عقد دختر شیعه ای با مرد سنی طبق مذهب سنی خوانده شود حقیقت این عقد چگونه است ؟

جواب: اگر عقد به نحوی خوانده شود که طبق فتوای مرجع تقلید دختر صحیح نبوده آن عقد باطل است.

در عده نبودن زن

سؤال 654 مردی زن خود را سه طلاق، داده است و بعد از مدتی برای اینکه دوباره با زن ازدواج کند گفته که من در طلاق سومی راضی نبودم و میل به طلاق دادن نداشتم، و البته کسی آن مرد را به طلاق دادن مجبور نکرده بود (صرفا به خاطر لج کردن و عصبانی شدن، طلاق سوم را داده بود) خلاصه پس از مدتی این مرد دوباره با زن خود که قبلا او را سه طلاق داده بود ازدواج می‎کند ولکن قبل از اینکه هیچ گونه نزدیکی یا دخول صورت گیرد زن از باب احتیاط که شاید حقیقتا سه طلاق واقع شده باشد به مرد می‎گوید نباید بین ما ازدواج صورت بگیرد و مرد هم قبول می‎کند که دوباره جدا شوند و ازدواج برقرارنشود، اما زن بدون اینکه از مرد دوباره طلاق بگیرد با مرد دیگری ازدواج می‎کند، آیا ازدواج این زن با مرد دوم شرعی است یا خیر و در صورت غیر شرعی بودن، زن چه وظیفه ای دارد؟

جواب: مجرد عصبانی و ناراحت بودن در صورتی که از روی قصد و اراده طلاق داده باشد مضر به صحت طلاق نمی باشد و در نتیجه ازدواج با دیگری صحیح می‎باشد بلی اگر ثابت شود که از روی قصد و اراده، طلاق نداده بوده به عکس آن،

ناوبری کتاب