صفحه ۱۸۶

دختر را به افغانستان ببرند و برای دختر صغیره جدا شدن از پدر و مادر خیلی مشکل و سخت است مستدعی است حکم شرعی آن را بیان فرمایید.

جواب: اگر ولی صغیرها با رعایت مصلحت آنها عقد را واقع ساخته باشد اختیار طلاق دست آنها نیست و اگر برخلاف مصلحت هر دو یا یکی از آنها عقد را واقع ساخته باشد نسبت به هر کدام که برخلاف مصلحت بوده فضولی می‎باشد و بعد از کبیر شدن اختیار اجازه یا رد عقد را دارد.

سؤال 649 دختر یتیم را حاکم شرع در امور حسبیه اختیار دارد او را شوهر بدهد یا خیر؟

جواب: در فرض مسأله حاکم شرع ولایت ندارد و اختیار ازدواج با خود اوست مگر اینکه بر فرض نادر، لزوم آن را به طور قطع احراز کند.

اسلام زوجین

سؤال 650 آیا همانگونه که زن مسلمان با مردی که اسلامش مورد شک است نمی تواند ازدواج کند اگر زنی اسلامش مورد شک باشد مرد مسلمان هم نمی تواند با او ازدواج دائم یا موقت بنماید یا نه ؟

جواب: هر کس اظهار اسلام کند چه مرد باشد و چه زن در صورت احتمال صدق، ازدواج با او مانعی ندارد و در غیر این فرض، ازدواج با او جائز نیست بلی اگر زنی مشکوک باشد که مسلمان است یا اهل کتاب ازدواج موقت با او مانع ندارد.

سؤال 651 مسلمان ایرانی با زن مسیحی طبق مقررات مسیحیان ازدواج کرده و صیغه عقد اسلامی خوانده نشده و دو فرزند دارد پس از چند سال کار به جدایی کشیده شده. آیا شرعا آن دو فرزند تابع پدرند یا خیر؟

جواب: اولاد تابع اشرف ابوین اشرف ابوین: هر کدام از پدر یا مادر که بر خلاف دیگری مسلمان باشند. است و اگر پدر جاهل به حرمت زن برای او بوده اولاد قطعا تابع او می‎باشند.

ناوبری کتاب