صفحه ۱۸۴

ازدواج دختر باکره به علاوه رضایت دختر، به احتیاط واجب، اذن پدر یا جد پدری هم شرط است مگر در صورتی که آنها بخواهند به ضرر دختر اقدام نمایند یا دختر با احتیاج به ازدواج، دسترسی به پدر یا جد پدری نداشته باشد.

سؤال 639 شخصی شغلی آزاد و یا دولتی دارد و احتمال می‎دهد اگر به خانواده دختر که معمولا از شغل شوهر سؤال می‎کنند راست بگوید به ازدواج راضی نشوند آیا می‎تواند دروغ بگوید؟

جواب: دروغ جائز نیست و اگر با فهمیدن شغل، راضی به ازدواج نباشند باید با فردی که راضی می‎باشد ازدواج نمود بلی اگر نپرسند گفتن آن لزوم ندارد.

اجازه ولی

سؤال 640 اگر دختر، مضطر باشد به ازدواج و پدر به جهت افکار بیهوده او را شوهر ندهد آیا دختر حق ندارد که بدون اذن پدر ازدواج بکند؟

جواب: در فرض مسأله، اذن پدر از اعتبار ساقط است.

سؤال 641 اگر دختر یقین دارد که پدرش به ازدواج موقت راضی است و لکن نمی تواند که اظهار رضایت بکند آیا دختر می‎تواند ازدواج دائم یا موقت بکند؟

جواب: حکم سؤال 640 را دارد.

سؤال 642 اینجانب دختری 22 ساله هستم با پسر خاله خود که متدین است قصد ازدواج دارم ولی پدرم که مشروب خوار است با ازدواج من مخالفت می‎ورزد و کوشش خانواده در جلب رضایت وی بی فائده شده است آیا با چنین وضعی نیز اذن پدر برای ازدواج شرط است یا خیر؟

جواب: اگر دختر تمایل داشته باشد با فردی که شرعا و عرفا هم شأن با دختر است ازدواج کند و معذلک پدر او مخالفت می‎کند در این فرض، اذن پدر از اعتبار ساقط می‎شود.

سؤال 643 آیا کفو شرعی و عرفی شامل اختلاف سن دختر و مردی که با ازدواج نموده و دختر از ولی خود اجازه اخذ ننموده است می‎شود یا خیر؟

جواب: اگر اختلاف سن آنها به قدری باشد که عرفا غیر متناسب به همدیگر باشند کفو عرفی محسوب نمی شود.

ناوبری کتاب