صفحه ۱۸۳

رضایت خود نبخشیده حق مطالبه دارد و اگر با رضایت خود بخشیده چون عین آن باقی نیست حق مطالبه ندارد.

سؤال 636 در مهریه نقد مرسوم است وسائل لازمه زندگی را از قبیل فرش و کمد و یخچال و... به عنوان مهریه تعیین می‎کنند و دیگر آن را تقویم و قیمت گذاری نمی کنند، آیا این شکل تعیین مهر که قیمت دقیق آن مشخص نیست صحیح است و بر فرض بطلان آیا به صحت عقد خللی می‎رساند؟

جواب: تقویم لازم نیست ولی اگر معین خارجی نباشد و کلی باشد باید خصوصیات آن فی الجمله ذکر شود

شرائط عقد:

رضایت زوجه

سؤال 637 یک دختر مطابق میل خود می‎خواهد ازدواج کند ولی والدین او وی را به صیغه کسی درآورده اند و تاکنون عدولی انجام نشده است دختر مرتبا از ابتداء مخالفت می‎کرد بعد از مدتی دختر عقدنامه جعلی شخص دیگری را امضاء کرده و این شخص اعتراف می‎کند که دختر آن را امضاء نموده حال آیا صیغه باطل است یا دختر باید طلاق بگیرد؟

جواب: اگر پدر یا جد پدری دختر قبل از بلوغ با رعایت مصلحت دختر او را برای کسی عقد کرده باشند عقد صحیح است و اگر قبل از بلوغ برخلاف مصلحت دختر عقد کرده باشند حکم عقد فضولی عقد فضولی: عقد بدون اطلاع و رضایت صاحب آن. را دارد که دختر بعد از بلوغ، اختیار اجازه و رد عقد را دارد و اگر بعد از بلوغ و بدون اطلاع دختر عقد کرده باشند فضولی است و منوط به اجازه یا رد دختر است.

سؤال 638 آیا اگر زنی بدون علاقه با مردی ازدواج کند آن ازدواج شرعا صحیح است ؟

جواب: اگر مقصود از بی علاقه بودن، اجبار و اکراه باشد یعنی بدون رضایت زن عقد بخوانند و او بعلاوه اینکه اجازه نکند رد هم بکند این عقد باطل است و در

ناوبری کتاب