صفحه ۱۸۲

می‎باشد و اگر اسکناس و نوت و دلار و مانند آنها بوده و پایین آمدن ارزش آنها قابل توجه باشد بنابر احتیاط واجب نسبت به تفاوت آن مصالحه شود.

سؤال 633 کسی زنی را به عقد دائمی یا انقطاعی درآورده و قبل از دخول او را طلاق داده یا بذل مدت نموده و شیربهاء هم پرداخته است آیا زن مستحق شیربهاء و مهریه می‎باشد یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال، مهر، نصف می‎شود و اگر زوج با رضایت خود شیربهاء را بخشیده باشد حکم سائر هبه ها را دارد.

سؤال 634 شخصی با نامزد حلال خویش که عقد خوانده شده مشغول استمتاع بوده از وی منی بیرون آمده جذب به زن شد و زن از آن حامله شده در حالی که دخول محقق نشده و با آمدن بچه به دنیا بکارت زن از بین رفته سپس بین ایشان اختلاف شده، مرد می‎خواهد طلاق بدهد آیا تمام مهر را باید مرد پرداخت نماید چون بکارت زن زایل شده و یا چون قبل از دخول است نصف مهر را باید پرداخت نماید؟

جواب: در مفروض سؤال، نصف مهر را بپردازد و در نصف دیگر بنابر احتیاط واجب مصالحه نمایند.

سؤال 635 به چند مسأله زیر جواب مرقوم فرمایید:

1 - اگر کسی زن خود را ناشزه کند آیا زن در حال نشوز، می‎تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند یا نه ؟

2 - مبلغی پول به عنوان قرارداد یا شیربهاء بانضمام مهریه نقد گرفته شده و تبدیل به جهیزیه شده است آیا شوهر می‎تواند آن را از زن که در حال نشوز است مطالبه کند یا نه ؟

جواب: 1 - زوجه، ناشزه ناشزه: زنی است که در موارد لازم از شوهر اطاعت نمی کند. باشد یا نباشد حق مطالبه مهر خود را دارد و با ناشزه کردن زوج، زوجه ناشزه نمی شود بلکه با خروج از اطاعت زوج در مواردی که اطاعت او لازم است ناشزه می‎شود.

2 - اگر جزء مهر بوده حق مطالبه ندارد و اگر جزء مهر نبوده در صورتی که با

ناوبری کتاب