صفحه ۱۸۱

مسائل نکاح

مهریه

سؤال 629 مقدار مهریه حضرت زهرا(س) چقدر بوده و با پول فعلی چقدر می‎شود؟

جواب: مقدار آن طبق مشهور 500 درهم است که 262/5 مثقال نقره سکه دار است و قیمت آن تابع نرخ روز است.ظاهرا در زمان پیامبراکرم (ص) درهم یک دهم دینار ارزش داشته و به عبارت دیگر هر دینار ده درهم بوده پس اگر در آن زمان مهر السنة 500 درهم بوده، معادل 50 دینار یا 50 مثقال شرعی طلا بوده است که اگر هر مثقال شرعی 3/515625 گرم طلا باشد مجموعه مهر السنة می‎شود 175/78125 گرم طلا.

سؤال 630 درهم، و قیمت فعلی آن را بیان فرمایید.

جواب: درهم 12 و 6 دهم نخود از نقره مسکوک است و قیمت آن متغیر است.

سؤال 631 شخصی پس از ازدواج و پیش از دخول یا بعد از آن متوجه می‎شود که همسر او قبل از ازدواج دارای بعضی از عیوبی بوده که مجوز فسخ نمی باشد و اگر می‎دانست بخصوص با این مقدار مهریه اقدام به چنین ازدواجی نمی کرد. حال، زوج می‎تواند مهرالمثل را ملاک قرار دهد یا نه ؟

جواب: مهر المسمی را بدهکار است.

سؤال 632 مهریه هایی که از سالها پیش بر ذمه شوهران می‎باشد با این تفاوت خاص کنونی که در ارزش پول بوجود آمده است چگونه باید حساب کرد یعنی آیا ملاک، همان مقدار معین در عقد است و یا ارزش آن به پول رائج روز؟

جواب: اگر مهر زوجه، جنس یا طلا و نقره باشد هر چه باشد همان را طلبکار

ناوبری کتاب