صفحه ۱۸۰

حال ضرورت و غیر آن، برای آموزش پزشکی یا کالبد شکافی، به عورت یا غیر آن حکمش چیست ؟

جواب: حکم نگاه کردن و مس جسد اموات حکم نگاه و مس احیاء را دارد.

(مسائل 619 الی 624 از طرف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سؤال شده است)

سؤال 625 اگر زن به دکتر مرد مراجعه کرد آیا بر دکتر لازم است سؤال کند که زن در جستجوی دکتر زن برآمده یا نه ؟ و یا برعکس ؟

جواب: اگر پزشک، شک داشته باشد که برای مریض امکان مراجعه به پزشک مماثل هست یا خیر باید بپرسد و موارد جواز مراجعه به پزشک غیرمماثل در مسأله 620 نوشته شد.

سؤال 626 در صورتی که یک بیماری بین زن و مرد مشترک می‎باشد آیا لازم است که حتما دانشجوی (پزشکی) مماثل برای معالجه او باشد؟ و در صورتی که برای فراگیری و آموزش، مجبور به معاینه (لمس و نگاه) مریض توسط غیرمماثل باشد حکمش چیست ؟

جواب: در صورت امکان معاینه مماثل، معاینه غیرمماثل جایز نیست و در صورت عدم امکان به مقدار اقتضای ضرورت مانعی ندارد و تجاوز از حد ضرورت جایز نیست.

سؤال 627 حکم نگاه کردن، لمس بدن و عورت یا جسد و معاینه آنها برای آموزش پزشکی در مورد افراد مماثل و غیرمماثل چیست ؟ ضمنا وظیفه دانشجوی مردی که باید به مدت 4 ماه در بخش زنان و زایمان آموزش ببیند چیست ؟

جواب: به مقداری که حفظ جان بیماران، توقف بر آن دارد اشکال ندارد و تجاوز از حد ضرورت جایز نیست.

سؤال 628 اگر موارد فوق الذکر را جایز نمی دانید تکلیف دانشجویان را نسبت به اوامر اساتید دانشگاهها و بیمارستانها مشخص کنید.

جواب: اگر بر زائد از مقدار ضرورت امر کنند موافقت آنها جایز نیست.

ناوبری کتاب