صفحه ۱۷۹

ضرورت پس اگر واقعا حفظ جان و سلامت انسانها توقف بر آن داشته باشد به مقدار ضرورت مانعی ندارد.

سؤال 619 در صورتی که دانشجویان برای فراگیری و آموزش، مجبور هستند، عورتین مریض را معاینه نمایند حکمش چیست ؟

جواب: در حدی که حفظ جان بیماران در آینده توقف بر آن دارد اشکال ندارد و تجاوز از حد ضرورت جایز نیست.

سؤال 620 اگر دکتر مماثل پیدا کردن جستجوی زیاد بخواهد یا دارای مشقت باشد آیا می‎توان به غیرمماثل رجوع کرد؟ اگر جایز است حد آن را مشخص کنید.

جواب: اگر مراجعه به پزشک مماثل در حد عسر و حرج باشد مراجعه به غیرمماثل اشکال ندارد.

سؤال 621 در مسأله پیش (620) اگر اطباء مماثل خیلی حاذق نباشند آیا جایز است رجوع به غیرمماثل که حاذق است ؟

جواب: با توجه به خصوصیات مرض از جهت خطری بودن و نبودن آن و توجه به مقدار آگاهی مماثل اگر مراجعه به مماثل، عقلایی نباشد مراجعه به غیر مماثل مانعی ندارد.

سؤال 622 معاینه (اعم از لمس و نگاه) دکتر از افراد غیر بیمار جهت کنترل سلامتی و یا جهت استخدام و سربازی و غیره اگر غیرمماثل باشد جایز است یا نه ؟

جواب: در صورت لزوم و عدم امکان مماثل مانعی ندارد.

سؤال 623 در آموزش عملی مثل گرفتن نبض و یا امور دیگر ایجاب می‎کند که استاد و دانشجو بدنشان تماس پیدا کند اگر استاد و دانشجو غیرمماثل باشند آیا لمس و تماس برای آموزش جایز است ؟ در صورت ضرورت یا غیر ضرورت و حال ضرورت را بیان فرمایید؟

جواب: در غیر حال ضرورت جایز نیست و ضرورت به معنای ناچاری است که در مورد سؤال وجود ندارد.

سؤال 624 نگاه به جسد همجنس یا غیر همجنس، مسلمان یا غیرمسلمان در

ناوبری کتاب