صفحه ۱۷۶

سؤال 602 آیا نگاه کردن بدون قصد لذت به صورت و موی زنان دهاتی که معمولا موی خود را نمی پوشانند یا زن بدحجابی که در شهرها بخصوص شهرهای بزرگ هستند و موی خود را نمی پوشانند (البته قسمتی از آن را) جائز است ؟

جواب: بنابر احتیاط از نگاه عمدی خودداری شود هر چند بنابر اقوی اشکال ندارد.

سؤال 603 آیا اگر مردی به صورت زنی نگاه کند در صورتی که صورت وی بدون آرایش باشد و نگاه هم ریبه باشد گناه به گردن کیست ؟ به نظر من زن تا حد پوشش خود را پوشانده و گناه بگردن مرد می‎باشد؟ و اگر زن به مرد نگاه کند و نگاه ریبه باشد و مرد حد پوشش را رعایت کرده باشد، به نظر من گناه بگردن زن است.

جواب: نظر شما در هر دو فرض درست است.

سؤال 604 نگاه کردن بر زنان غیرمسلمان در حال عادی یا هنگام گفتگو با آنها تا چه حد جایز است ؟

جواب: نگاه کردن به هر عضوی که پوشاندن آن برای آنها معمول نیست بدون تلذذ و ریبه اشکال ندارد.

سؤال 605 آیا جائز است که زن برای یادگیری مسائل حج مثل احرام و طواف به بدن مرد نامحرم نگاه کند یا خیر؟

جواب: نگاه عمدی به غیر صورت و دستها جائز نیست و یاد گرفتن مسائل شرعیه ملازم با نگاه عمدی نمی باشد.

سؤال 606 نگاه کردن زن به بدن پسر بچه و لمس بدن او در صورتی که موجب انگیزش شهوت نباشد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر پسر بچه، ممیز نباشد اشکال ندارد.

سؤال 607 آیا برای زنها نگاه به صورت و دستها و پاهای مردها تا مچ بدون قصد شهوت و تلذذ جایز است یا نه ؟ و بر فرض عدم جواز نظر، آیا بر مردها پوشاندن مقدار ذکر شده لازم است یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط از تعمد نظر بدون احتیاج، خودداری شود ولی پوشاندن آنها بر مرد، لازم نیست.

ناوبری کتاب