صفحه ۱۷۵

سؤال 597 نگاه کردن به کلاه گیسی که از موی زن نامحرم ساخته شده، در مغازه و یا روی سر زن دیگری و همچنین نگاه کردن به موی زن نامحرم که بموی زن دیگر وصل شده چه حکمی دارد؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

سؤال 598 کسی که می‎خواهد ازدواج نماید می‎تواند جهت اطلاع از جهات حسنه زن یا دختر به او نگاه کند آیا جواز نظر منحصر به صورت و دست ها و قسمتی از موهای او است یا سایر اعضاء بدن غیر از عورت را نیز می‎تواند به این منظور نگاه کند، و آیا از روی لباس نازک باید باشد یا لازم نیست ؟ و سایر جهات مسأله را توضیح فرمایید.

جواب: نگاه کردن به مقداری که در پسند کردن متعارف است جائز است و زائد بر آن جائز نیست.

سؤال 599 نگاه کردن به زن برای ازدواج در صورت علم به حصول لذت، و تکرار نگاه کردن در صورتی که مرتبه اول، غرض، حاصل نشود چه حکمی دارد؟

جواب: اگر قصد لذت بردن نداشته باشد حصول لذت قهری اشکال ندارد و تکرار نظر نیز بدون قصد لذت بردن در صورت عدم حصول غرض، با نظر قبلی اشکال ندارد.

سؤال 600 نگاه کردن زن یا مرد به اعضا جدا شده از بدن زن یا مرد نامحرم چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

سؤال 601 نگاه کردن به مو و قسمتی از بدن زنان سالخورده (بدون قصد لذت) و تماسهای جزیی با آنها (مثلا وقتی که دست آنها به دست ما می‎خورد) چه حکمی دارد؟ و اگر جائز است حدود آن را مشخص کنید.

جواب: نگاه کردن بدون تلذذ و ریبه تلذذ: احساس لذت کردن و ریبه یعنی ترس افتادن در وادی گناه و معصیت. به دست و مچ و صورت و موی جلو سر زنهایی که سن آنها از حد ازدواج گذشته است مانع ندارد ولی تماس عمدی جائز نیست.

ناوبری کتاب