صفحه ۱۷۴

مسائل نظر و لمس

نظر

سؤال 594 در مواقعی که انسان یقین دارد اگر به زن جوان نامحرمی نگاه بکند تاثیری در او ندارد و اصلا باعث نمی شود که به گناه بیفتد آیا نگاه کردن به صورت یا دستهای آن زن اشکال دارد؟

جواب: نگاه عمدی خالی از اشکال نیست.

سؤال 595 نگاه کردن به صورت و دست خواهران دانشجو هنگام سخنرانی و کنفرانس یا غیره بدون قصد ریبه و لذت برای برادران چه حکمی دارد؟

جواب: نگاه عمدی خالی از اشکال نیست.

سؤال 596 حضرت امام (قدس سره) در مسأله 2433 گفته اند: "احتیاط واجب آنست که بدون قصد لذت، مرد به صورت و دستهای زن نامحرم نگاه نکند." حال می‎خواهیم بپرسیم که اگر در مواقعی پیش آمد که نگاه کردن به زن نامحرم لازم است (نه از روی قصد لذت) در این مواقع چه باید کرد؟ مثلا وقتی که با نامحرمی حرف می‎زنیم تقریبا مجبور می‎شویم که به او نگاه کنیم یا مثلا برای شناسایی آن زن مجبوریم به او نگاه کنیم. (البته قصد لذت و ریبه نیست) در این مواقع چه باید کرد؟

جواب: اولا معظم له در مسأله نامبرده فرموده اند: "نگاه به دست و صورت نامحرم بدون لذت مانعی ندارد" و ثانیا در مواقع ضرورت بدون تلذذ و ریبه تلذذ: احساس لذت، و ریبه: خوف گناه و فساد. اشکال ندارد ولی نگاه کردن در هنگام صحبت از موارد ضرورت نیست، بلکه انسان می‎تواند عمدا نگاه نکند و اگر اتفاقا چشم بیفتد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب