صفحه ۱۷۲

سؤال 586 در هنگام تشریح یا عمل جراحی در بیمارستانها برای آموزش، گاهی دست و صورت استاد، بیش از حد شرعی مشخص می‎باشد حتی گاهی موهای استاد به طور کلی مشخص هستند حکم آن برای دانشجویان پسر در صورتی که جهت آموزش مجبور به نگاه باشند چیست ؟

جواب: باید از نگاه عمدی به نامحرم، خودداری شود.

سؤال 587 اگر همین وضع برای دانشجویان دختر و استاد مرد پیش بیاید هنگام تشریح و آموزش تکلیف چیست ؟

جواب: حکم مسأله سابق (586) را دارد.

زینت بانوان

سؤال 588 آیا سرمه کردن، گرفتن موهای ابرو، انگشتر عقیق، ساعت، عینکهای طبی زیبا، برای خانمها زینت محسوب می‎شود که پوشش آن لازم باشد؟

جواب: هر چه در نظر عرف مردم زینت محسوب شود اظهار آن در برابر نامحرم جائز نیست.

سؤال 589 در رابطه با حرام بودن زینت در عده وفات شوهر این سؤالات مطرح است:

1 - مراد، زینت فقط در لباس است یا مطلقا حتی بدن و اطاق محل زندگی زن ؟

2 - اگر شهرها به حسب عادت مختلف باشند و در بعضی شهرها چیزی یا کاری زینت حساب می‎شود و در بعضی نمی شود ملاک کدام است ؟

3 - و آیا چیزهایی که نظیر گوشواره یا گردن بند و النگو همیشه زن با خود داشته است را باید در ایام عده وفات استعمال نکند؟ و یا بین گوشواره که کالجزء بدن است و غیر آن فرق هست ؟

جواب: 1 و 3 - هر چیزی که عرفا تزیین محسوب است که زنها برای شوهرشان یا در اعیاد و جشنها خود را با آن تزیین می‎کنند و هنگام عزاداری از آن خودداری می‎نمایند نسبت به لباس و بدن باید از آنها خودداری کند ولی سکونت او در مسکن و

ناوبری کتاب