صفحه ۱۷۱

سؤال 581 مقصود از لباس شهرت چیست و آیا چادر سفیدی که موجب انگشت نما شدن زن می‎شود و یا عبا و عمامه ای که آن طور باشد از مصادیق لباس شهرتند؟

جواب: مقصود از لباس شهرت، لباسی است که عرفا زننده باشد و از جهت زنندگی، انگشت نما باشد.

سؤال 582 در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه برای اجرای تآترهای مذهبی خواهران می‎توانند در نقش مرد بازی کنند و لباس مردانه بپوشند حکم شرعی چیست ؟

جواب: خالی از اشکال نیست (مگر اینکه موقتی و برای یک هدف عقلایی باشد.)

سؤال 583 آیا پوشیدن لباس زن برای شوهر و لباس شوهر برای زن مورد اشکال است و حکم لباسهای مشترک چیست ؟

جواب: پوشیدن لباس زنانه بر مرد و مردانه بر زن اشکال دارد و مقصود شکل و نوع لباس است مثلا مرد نباید چادر بپوشد اگر چه مال خودش باشد و هیچ زنی اصلا آن را به سر نکرده باشد و همچنین است عمامه نسبت به زن، پس اگر شکل و نوع لباس مشترک باشد هر دو می‎توانند بپوشند اگر چه ملک دیگری باشد و مدتی هم پوشیده باشد و در این مسأله بین زن و شوهر و سایر مردها و زنها فرقی نیست.

سؤال 584 اگر استاد، خانم باشد و لباس زننده و تحریک آمیز پوشیده باشد به طوری که نگاه به او موجب تحریک انسان می‎شود، آیا برای فراگیری درس می‎توان به ایشان نگاه کرد اگر با نگاه کردن انسان تحریک شود چه حکمی دارد؟

جواب: باید دانشجوها به اطلاع رئیس دانشگاه برسانند تا اینکه اساتید را وادار به رعایت احکام اسلامی نماید.

سؤال 585 اگر استاد، حجاب اسلامی را رعایت نکند جایز است که دانشجو به روش اسلامی به ایشان تذکر بدهد؟ در صورت تکرار و توجه نکردن حکم چیست ؟

جواب: در صورت احتمال تأثیر باید تذکر بدهند و در صورت عدم تاثیر، طبق مسأله سابق عمل نمایند.

ناوبری کتاب