صفحه ۱۷۰

مسائل پوشش و زینت

پوشش بانوان

سؤال 576 آیا پوشش و حجاب از ضروریات دین است که منکر آن کافر باشد؟

جواب: اصل لزوم حجاب برای زن از ضروریات اسلام است ولی بعضی از جزئیات آن از ضروریات نیست.

سؤال 577 آیا پوشیدن لباس یا چادری که در مقابل نور، بدن را می‎نمایاند کافی است ؟

جواب: در فرض مسأله در غیر صورت تابش نور، کافی است ولی در صورت تابش نور، کافی نیست.

سؤال 578 پوشاندن صورت و کفین برای زنها در نماز و غیره واجب است یا نه و در صورت واجب نبودن اگر زن احساس نمود که مرد اجنبی به قصد ریبه و شهوت به صورت و دستهای او نگاه می‎کند باز ستر آنها بر او واجب نمی باشد؟

جواب: اگر نامحرمی نباشد پوشاندن صورت و کفین بر آنها در نماز واجب نیست و در صورت علم به نگاه کردن نامحرم چه در حال نماز و چه در غیر نماز بنابر احتیاط باید بپوشانند.

سؤال 579 آیا پوشاندن برجستگی موی زنان در صورتی که مهیج باشد لازم است یا نه ؟

جواب: در صورت مهیج بودن باید بپوشانند.

سؤال 580 آیا لباس الوانی که زینت محسوب می‎شود به عنوان آخرین پوشش کافی است ؟ و لباس طلاباف چطور؟

جواب: اگر جلب نظر نامحرم کند اشکال دارد.

ناوبری کتاب