صفحه ۱۶۴

جواب: حضور در مجلس حرام جائز نیست و اگر ترک آن مستلزم مفسده ای باشد که گناه آن از گناه شرکت بزرگ تر باشد گناه بزرگ تر را باید ترک نمود.

سؤال 555 آیا در گفتن جواب سلام فقط کلمه "سلام " کافی است یا حتما باید با "علیکم " همراه باشد؟

جواب: اگر سلام دهنده کلمه "سلام " را بدون علیکم بگوید در جواب هم سلام بدون علیکم کافی است و ضمیمه کلمه "علیکم " بهتر است و اگر سلام دهنده کلمه "علیکم " را اضافه کرده باشد در جواب هم لازم است.

سؤال 556 آیا عمل را به اوامر اساتیدی که مقید به انجام فرائض شرعی نیستند لازم است ؟ احترام به آنان چطور؟

جواب: اگر امر به خلاف شرع کنند اطاعتشان جائز نیست.

سؤال 557 بودن خواهران و برادران در یک کلاس در دانشگاه جایز است یا خیر؟

جواب: اگر همه دانشجویان با تقوا باشند و بتوانند احکام شرعیه را بدون ترتب مفسده رعایت کنند مانعی ندارد، ولی با اختلاف دانشجویان در داشتن و نداشتن تقوا رعایت احکام شرعیه امکان پذیر نمی باشد.

سؤال 558 آیا بر مسئولین، لازم و واجب است که در صورت امکان کلاس خواهران را از برادران دانشجو جدا کنند و برای خواهران، استاد زن و برای برادران استاد مرد بیاورند؟

جواب: در صورت امکان، لازم است.

سؤال 559 آیا دختران دانشجو می‎توانند در مورد کلاس یا مسائل علمی در میان برادران دانشجو کنفرانس ارائه نمایند؟

جواب: اگر بتوانند احکام شرعیه را رعایت کنند مانعی ندارد.

سؤال 560 صحبت کردن دختر و پسر نامحرم بدون قصد لذت جایز است یا خیر اگر در حین صحبت قصد لذت شد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر در معرض ریبه نباشد مجرد صحبت کردن حرام نیست و اگر اتفاقا در اثناء صحبت، تلذذ حاصل شود، باید فورا صحبت را قطع نماید.

سؤال 561 حکم خنده و شوخی های لفظی استاد خانم در کلاس که دانشجوی

ناوبری کتاب