صفحه ۱۶۲

جواب: حکم تشریح جسد مسلمان را دارد که تفصیل آن در مسأله 545 گذشت.

سؤال 547 اصولا حکم تشریح جسد مسلمان با توجه به اینکه جسد غیر مسلمان یا اصلا نباشد و یا فراوان نیست و یا برای دولت اسلامی مشکلاتی دارد چیست ؟ وآیا اجازه ولی یا وصی و وارث میت مسلمان در جواز تشریح جسد مسلمان مؤثر می‎باشد یا نه ؟

جواب: ملاک جواز و عدم جواز تشریح جسد مسلمان در مسأله 545 نوشته شد و در صورت عدم جواز، اجازه ولی و وارث و وصی، حرمت آن را بر نمی دارد.

سؤال 548 تشریح جسد مرتدین و مفسدین فی الارض که در جمهوری اسلامی اعدام شده اند برای آموزش پزشکی چه حکمی دارد آیا اذن ولی یا وصی یا وارث آنها لازم است ؟

جواب: کفر و ارتداد هر کدام ثابت شده باشد تشریح جسد او اشکال ندارد و اذن ولی و وارث او هم شرط نیست، مگر اینکه آنها در صورت عدم استیذان، فتنه برپا کنند که برخلاف مصلحت اسلام باشد، ولی ارتداد هر کدام ثابت نباشد حکم جسد مسلمان را دارد.

سؤال 549 در مواردی که برای تشریح، بدن میت غیر مسلمان نباشد و از نظر توقف تربیت پزشک یه تشریح که در این فرض تشریح که در این فرض تشریح بدن مسلمان در حد ضرورت جائز است آیا مماثلت جنس لازم است یا نه ؟ یعنی مرد، می‎تواند بدن میت زن و زن، بدن میت مرد را تشریح کند یا نه ؟

جواب: اگر با تشریح مماثل ضرورت مرتفع شود تشریح غیر مماثل جائز نیست.

سؤال 550 آیا مسلمان می‎تواند وصیت کند که بعد از مرگ، اعضای بدنش مانند قلب و کبد و چشم و غیره مورد استفاده بیمارستانها و مراجع تحقیقاتی پزشکی و با افراد نیازمند قرار گیرد یا نه ؟

جواب: اگر زنده ماندن فردی متوقف بر آن باشد اشکال ندارد و در غیر این فرض مشکل است.

ناوبری کتاب