صفحه ۱۶۱

می‎تواند کلیه خود را با عدم ضرر معتد به و گرفتن پول یا تبرعا به او اعطا کند ولی کسی که خودش رشد فکری ندارد ولی او نمی تواند اجازه بدهد و بدون اجازه هم جائز نیست.

سؤال 542 اگر رحم زنی را به زن دیگری که بچه دار نمی شده پیوند زدند و بچه دار شد از نظر جواز پیوند و سایر احکام تکلیف چیست ؟

جواب: حکم پیوند زن مرده در رساله توضیح المسائل ذکر شده است، و قطع رحم زن زنده جایز نیست و در صورت وقوع و بچه دار شدن زن تمام احکام مادری و فرزندی بین او و بچه جاری می‎باشد و زن صاحب رحم اصلی حکم اجنبیه را دارد.

سؤال 543 پیوند زدن اعضاء افرادی که به دلیل ارتداد یا مفسد فی الارض بودن اعدام شده اند و نیز نبش قبر افراد غیرمسلمان که در کشور جمهوری اسلامی دفن شده اند و تشریح جسد آنان چه حکمی دارد؟ آیا اجازه ولی و وصی یا وارث، لازم است ؟

جواب: کفر و ارتداد هر کدام ثابت شده باشد تشریح جسد او اشکال ندارد و اذن ولی و وارث او هم شرط نیست مگر اینکه آنها در صورت عدم استیذان، فتنه بر پا کنند که برخلاف مصلحت اسلام باشد، ولی ارتداد هر کدام شرعا ثابت نباشد حکم جسد مسلمان را دارد.

سؤال 544 برای تشریح جسدی یا تجزیه استخوانی اجبارا به دانشگاه برده می‎شویم و نمی دانیم متعلق به مسلمان است یا کافر آیا تحقیق لازم است یا نه ؟ و حکم غسل مس میت چه می‎شود؟

جواب: تحقیق، مطابق احتیاط است مگر اینکه از دستکش بهداشتی استفاده کنید و تماس حاصل نشود.

سؤال 545 حکم تشریح جسد مسلمان در صورت کمبود جسد غیرمسلمان برای تشریح در دانشگاههای جمهوری اسلامی چیست ؟

جواب: اگر احراز شود که حفظ جان مسلمان متوقف بر آن است و جایگزین ندارد جائز است و در غیر این فرض جائز نیست.

سؤال 546 اگر بعد از تحقیق معلوم نشد که جسد مسلمان است یا کافر تشریح آن چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب