صفحه ۱۵۸

مسائل هبه (بخشش)

سؤال 534 آیا بدون اطلاع قیم بچه یتیمی، انسان مجاز به هبه کردن به ایشان (از طرف خود یا دیگران) و سپس سرمایه گذاری در امور تجارتی یا خرید اموال غیرمنقول به نام او و حفظ آن تا حد بلوغ و سپردن به دستش می‎باشد یا خیر؟

جواب: مادامی که ولی یا قیم بچه، مورد هبه را برای بچه قبول نکرده و تحویل نگرفته منتقل به بچه نمی شود و هر تصرفی در مال صغیر با اجازه ولی شرعی اشکال ندارد.

سؤال 535 حکم بخشش زن به شوهر و برعکس با فرض بقاء عین بخشیده شده و عدم بقاء آن را بیان فرمایید.

جواب: رجوع به عوض در صورت عدم بقاء عین آن مسلما جایز نیست و در صورت بقاء آن در فرض سؤال نیز احتیاط واجب در عدم رجوع است.

سؤال 536 طلاجات که شوهر و پدر شوهر و مادر شوهر به عروس داده اند و او در حال نشوز است آیا شوهر می‎تواند مطالبه کند یا نه ؟

جواب: اگر عاریه داده باشند در صورتی که از بین نرفته باشد هر کس عاریه را داده می‎تواند پس بگیرد و اگر بخشیده باشند در صورتی که بلاعوض و قربة الی الله نبخشیده باشند و عین آن موجود باشد و کسی که بخشیده است با او خویشاوندی نداشته باشد می‎تواند پس بگیرد والانمی تواند پس بگیرد و اگر غیر زوج بخشیده باشد به زوج مربوط نیست.

سؤال 537 و همین طور سایر مخارج که در مجلس عقد خرج شده و از بین رفته است آیا شوهر می‎تواند مطالبه کند یا خیر؟

جواب: نمی تواند مطالبه کند.

ناوبری کتاب