صفحه ۱۵۵

خود، جبران نماید باید طبق شرط عمل شود ولی به مجرد توافق آنها خسارت به عهده عامل نمی باشد.

سؤال 527 شخصی مبلغ یکصد هزار تومان را به عنوان مضاربه به کسی می‎دهد و صاحب پول می‎گوید ضرری که ناشی از این معامله می‎شود را تحمل نمی کنم و گیرنده می‎گوید باشد و سود بیشتر را شما از من تقاضا نداشته باش مثلا دو هزار تومان در هر برج به شما می‎پردازم و صاحب پول قبول می‎کند و در قرار محاسبات عرف، سود حاصله از مبلغ یکصد هزار تومان شش هزار تومان در هر برج می‎شود آیا در فرض مذکور، که طرفین معامله، یکی راضی به تحمل ضرر و یکی سود بیشتر را تقاضا ندارد ربا تحقق پیدا می‎کند یا خیر؟

جواب: قرارداد مذکور صحیح نیست و در مضاربه باید قرارداد شود که سود حاصله به طور کسر مشاع مانند: یک دوم و یک سوم بین عامل و صاحب سرمایه تقسیم شود و تعیین مبلغ، صحیح نمی باشد.

ناوبری کتاب