صفحه ۱۵۳

مسائل مضاربه

سؤال 519 مضاربه، غیر از طلا و نقره مسکوک، با اسکناس نیز جائز است یا نه ؟

جواب: مضاربه بنابر اقوی در مطلق نقود، صحیح است.

سؤال 520 آیا مضاربه، عقد لازم است یا جائز و بر فرض جایز بودن اگر عامل یا مالک آن را فسخ کردند چگونه باید دسترنج عامل و یا استهلاک سرمایه مالک حساب شود؟

جواب: مضاربه از عقود جایزه است و هر کدام فسخ کند در صورت حصول ربح، آن را طبق قرارداد، تقسیم می‎کنند و در صورت عدم حصول ربح، عمل عامل بی فائده می‎شود ولی ضرر استهلاک سرمایه را متحمل نمی شود.

سؤال 521 آیا مضاربه، نوعی از وکالت است یا عقدی است مستقل ؟ و تفاوت اصولی آن با شرکت چیست ؟

جواب: مضاربه عقد مستقل است و تفاوت آن با شرکت اصطلاحی اینست که در شرکت، مورد شرکت در بین شرکاء، مشترک است ولی مال المضاربه اختصاص به صاحب سرمایه دارد و عامل، در صورت حصول ربح، شریک در ریح می‎باشد.

سؤال 522 تعیین مدت در مضاربه شرط است یا نه ؟

جواب: شرط نیست.

سؤال 523 آیا شرکت شخص ثالث در ربح حاصله بین مالک و عامل جایز می‎باشد و به صحت مضاربه ضرر نمی زند؟

جواب: اگر شرط کنند شخص ثالثی که نه در سرمایه شرکت دارد و نه در عمل، خودبه خود در ربح، شریک شود اشکال دارد ولی اگر شرط کنند یکی از طرفین یا هر دو از مال خودشان چیزی به او ببخشند مانعی ندارد.

ناوبری کتاب