صفحه ۱۵۲

و هست و بدون اجازه مالک انجام می‎گیرد و قیمت دسترنجی آن هم اکنون گران تر از اربابی آن خرید و فروش می‎شود. حال آیا چنین آب و ملکهایی که سابقه خرید دسترنجی آن مشخص نیست و یا بعضا معلوم است که از چندین سال قبل خریداری شده مالک می‎تواند تمام آن را از دست کشاورز بگیرد و یا او را به خرید و فروش مجبور نماید؟

جواب: اگر زارع، اشجاری بانهال خود به عمل آورده یا بنایی با مصالح خود احداث کرده باشد متعلق به خودش می‎باشد، و اگر سرقفلی زمین را در ضمن اجاره خریده باشد، باید طبق قرارداد در ضمن اجاره عمل شود، ولی اگر زمین آباد به عنوان مزرعه یا اجاره به او داده شود و او برای به دست آوردن محصول زحمت کشیده باشد، لکن زمین را بهتر از زمانی که به او داده شده نکرده باشد، زائد بر قراردادشان حقی به نام دسترنجی ندارد.

سؤال 518 شش سال قبل دکانی را با تمام اثاثیه و امتیازات دولتی از قبیل پروانه و غیره با رضایت مالک از متصرف قبلی اجاره نموده و سند اجاره نامه را با مالک تنظیم کرده ام و ضمنا سرقفلی همان مغازه را نیز خریده ام آیا فعلا می‎توانم آن را به کس دیگر واگذار نمایم یا نه.

جواب: اگر سرقفلی را در ضمن اجاره صحیح خریده باشید باید طبق قرارداد در ضمن اجاره عمل کنید.

ناوبری کتاب