صفحه ۱۵۰

جواب: اگر در ضمن قرض، اجاره شرط شود جائز نیست. و اگر در ضمن اجاره، قرض شرط شود جواز آن بعید نیست اگر چه احتیاط در ترک است.

سؤال 512 شخصی یک باب منزل یا مغازه خود را به یک نفر به عنوان اجاره تا مدت یک سال می‎دهد. بعد، این مستاجر همین منزل را با اذن و رضایت مالک به شخص دوم به عنوان اجاره در عوض مبلغ صد هزار تومان تا مدت یک سال می‎دهد. پس از مدتی مستاجر اول فرار می‎کند؛ آیا مالک حق دارد که از مستاجر دوم منزل را مطالبه کند؟ یا اینکه تا وقتی که مستاجر اول پیدا نشده حق مطالبه و مزاحمت ندارد؟ و اگر فرضا مالک حق مطالبه داشته باشد و منزل را متصرف شود، مبلغ مذکور را که مستاجر دوم داده در ذمه کدام یک خواهد بود، و آیا مستاجر دوم تا زمانی که به حق نرسیده حق استفاده و سکنی در منزل را دارد یا خیر؟

جواب: اگر مالک در گرفتن سرقفلی نیز به مستاجر اول، وکالت داده بود باید طبق قرارداد مستاجر اول با مستاجر دوم عمل شود و الا مستاجر دوم پس از پایان مدت اجاره دوم حق ادامه تصرف بدون رضایت بدون رضایت مالک ندارد، و اگر آن مبلغ را مستاجر اول با وکالت از مالک برای مالک گرفته باشد مالک ضامن است و الا ضامن نیست.

سؤال 513 اگر کسی خانه خود را به رهن دهد و مبلغی را بگیرد و خانه را در اختیار مرتهن بگذارد و هر ماهی کمتر از اجرت المثل از او بگیرد آیا این معامله صحیح است و اگر صحیح نباشد آیا راه شرعی برای صحت آن هست مرقوم فرمایید؟

جواب: اشکال دارد، و اگر خانه را به مبلغ کمتر از قیمت عادله اجاره دهد به شرط اینکه مستأجر مبلغی به موجر قرض بدهد اشکال ندارد.

سؤال 514 شخصی منزل خود را اجاره می‎دهد و در خاطر اوست که مخارج آبا و فاضلاب را خود مستاجر می‎دهد ولی صحبتی بین طرفین نمی شود و بعدا مستاجر می‎گوید باید خودت این مخارج را بدهی، آیا موجر حق دارد که قبول نکند؟

جواب: باید به عرف محل مراجعه نمایند و بعید نیست که در عرف، پول آب مصرفی به عهده مستاجر و اجرت تخلیه فاضلاب به عهده موجر باشد مگر اینکه در اجاره خلاف آن را شرط کرده باشند.

ناوبری کتاب