صفحه ۱۴۸

مسائل اجاره

سؤال 506 اگر مستاجر زمینی از مالک، اجازه ساختمان در مدت اجاره کسب نماید، پس از انجام ساختمان و پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد یا خیر؟ و علی کل حال، حق مستاجر نسبت به بناء در صورت عدم توافق با مالک به چه نحو باید استیفاء شود؟ (دادگستری شهرستان قم)

جواب: در فرض مسأله اگر توافق حاصل شود که مالک، زمین خود را به مستاجر بفروشد یا تمدید اجاره کند و یا اینکه مستاجر، ساختمان خود را بمالک زمین بفروشد یا اجاره دهد، باید طبق توافق خودشان عمل نمایند و اگر توافق حاصل نشود هیچکدام بدون رضایت دیگری حق تصرف ندارد.

سؤال 507 اگر موجر، ساختمان مورد اجاره را به مدت یک سال به مبلغ 36 هزار تومان در اختیار مستاجر قرار دهد و صراحتا با مستاجر قید کند اگر کمتر از یک سال (12 ماه) تخلیه کند باید وجه اجاره قید شده را بپردازد و مستأجر هم قبول کند بنابراین اگر مستاجر پس از شش ماه بخواهد تخلیه کند آیا موظف است وجه اجاره بقیه یک سال را بپردازد یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال باید مستاجر اجاره بهای یک سال را بپردازد ولی اگر در اثناء سال تخلیه کند مالک بدون اجازه او تا پایان مدت، حق تصرف ندارد و اگر بدون اجازه او تصرف کند باید اجاره بهای مدت تصرف را به مستاجر بپردازد و اگر هنگام اجاره شرط مباشرت نشده باشد، مستاجر می‎تواند بقیه مدت را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط مباشرت شده باشد، نمی تواند به دیگری اجاره دهد.

سؤال 508 اینجانب منزلی را از بنگاهی به مدت یک سال نظر به اعتماد و مغرور نمودن صاحبخانه اجاره نمودم و در ضمن مبلغ صد و ده هزار تومان به عنوان

ناوبری کتاب