صفحه ۱۴۶

مسائل نمایشها، بازیها و مسابقات

سؤال 496 آیا تعزیه و شبیه خوانی اشکال دارد؟ و اگر اشکال ندارد لطفا بفرمایید که آیا مرد لباس زن را در تعزیه بپوشد و جای او بخواند اشکال دارد؟ و آیا صدای شیپور و طبل و دهل در تعزیه حرام است ؟ و در پایان مستدعی است شرائط تعزیه خوانی را بیان فرمایید.

جواب: اگر تعزیه خوانی، مشتمل بر حرام مانند دروغ و غناء و استعمال آلات لهو و لعب و اهانت به اولیاء خدا و محرمات دیگر نباشد اشکال ندارد، و اگر مشتمل بر حرام باشد جائز نیست، و پوشیدن لباس زنانه برای مرد اشکال دارد، و هر چه عرفا از آلات لهو و لعب باشد استعمال آن جائز نیست.

سؤال 497 تشبه به اهل بیت (ع) در نمایش و تعزیه و غیره چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مستلزم اهانت به اولیاء خدا نباشد مانع ندارد.

سؤال 498 بازی خواهران در تأتر و تماشای آنها توسط برادران در حال بازی چه صورت دارد؟ (کمیته پاسخ به سؤالات سازمان تبلیغات اسلامی)

جواب: به نمایش درآوردن قصه یا قضیه ای که زن هم در آن نقشی دارد اگر همراه با خلاف شرعی نباشد با رعایت حجاب اسلامی مانعی ندارد.

سؤال 499 بازی با شطرنج یا وسائلی این چنین اگر فقط جنبه فکری داشته باشد حکمش چیست ؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال 500 مستدعی است حکم شطرنجی با فرض برد و باخت و عدم آن و نیز پاسور حتی بدون برد وباخت و صرفا جهت بازی در اوقات بیکاری را بیان فرمایید.

جواب: بازی شطرنج و پاسور و سائر آلات قمار با شرط برد و باخت مسلما حرام است و بدون آن هم اشکال دارد.

ناوبری کتاب