صفحه ۱۴۵

سؤال 490 خواندن زن چه حکمی دارد؟ همخوانی زنان با مردان چطور؟ شنیدن همخوانی چطور؟

جواب: اگر غناء و مهیج نباشد و مفسده ای بر آن مترتب نشود حرام نیست.

سؤال 491 آیا جائز است زن برای شوهر خود آواز بخواند و همچنین حکم رقص او را برای شوهرش بیان فرمایید.

جواب: اگر غنا باشد برای شوهر بودن از مستثنیات نیست. و اگر غنا نباشد و آواز او را نامحرم نشوند مانعی ندارد و حکم رقص در مسأله 486 گذشت.

سؤال 492 آیا جایز است زن در میان زنان برقصد، و اگر جایز نباشد حکم نشستن زنان در تالارها و در چنین مجالس چگونه است ؟

جواب: طبق روایتی رسول اکرم (ص) از مطلق رقص نهی فرموده است.

سؤال 493 رقص زن برای مرد و بالعکس و زن برای زن و مرد برای مرد یا زن برای شوهر و نیز رقصی که در مجالس عروسی انجام می‎شود چه صورت دارد، حرام است ؟

جواب: طبق روایتی رسول اکرم (ص) از مطلق رقص نهی فرموده است.

سؤال 494 دست زدن (کف زدن) به جهت شادی در عروسی یا برای تشویق چه حکمی دارد؟

جواب: حرمت آن ثابت نیست مگر اینکه مفسده ای بر آن مترتب شود.

سؤال 495 حکم دست زدن و دایره زدن را در مجالس عروسی بیان فرمایید.

جواب: دست زدن مانعی ندارد.

ناوبری کتاب