صفحه ۱۴۴

مسائل موسیقی و غنا و...

سؤال 486 کدام موسیقی حرام است و آیا گوش دادن به آن برای رفع خستگی ناشی از کار یا افسردگی و مانند آن اشکال دارد؟ و رقص و آواز در مجالس عروسی که زنها و مردها جدا باشند آیا اشکال دارد؟

جواب: هر آهنگ و آوازی که مناسب مجالس لهو ولعب باشد به نحوی که در نظر نوع مردم صوت لهوی محسوب شود، خواندن و گوش دادن به آن حرام است و طبق روایت وارده، رسول اکرم (ص) از مطلق رقص نهی فرموده است، هرچند بعید نیست رقص زن برای شوهرش اشکال نداشته باشد.

سؤال 487 استفاده از آلات موسیقی همچون ارگ و غیره در برنامه های هنر ارگانهای دولت اسلامی، چه حکمی دارد؟

جواب: هر چه در نظر عموم مردم از آلات لهو ولعب محسوب باشد استعمال آن جائز نیست.

سؤال 488 نظر حضرتعالی در مورد سرودها و آهنگهایی که از رادیو و تلویزیون پخش می‎شود چیست ؟

جواب: هر آهنگ و آواری که مناسب با مجالس لهو ولعب است به نحوی که عرفا صوت لهوی شمرده می‎شود، خواندن و گوش دادن به آن در غیر مجلس لهو نیز حرام است.

سؤال 489 اگر خواننده سرود و غیره صوت را در حنجره چرخ دهد غناء محسوب می‎شود؟ هر چند صورت خوشی هم نداشته باشد؟

جواب: اگر به نحوی باشد که طبعا طرب آور باشد و صوت لهوی شمرده شود غناء محسوب می‎شود و احتیاط خوب است.

ناوبری کتاب