صفحه ۱۴۳

سؤال 484 شخصی از دیگری دعوی وراثت زمینی را نموده و علماء محل مقدار زمین مورد دعوی را از مدعی علیه اخذ نموده به مدعی می‎دهند، و رضایت نامه را امضاء می‎نمایند آیا مدعی بعد از چند سال دوباره حق دعوی دارد و می‎تواند رضایت نامه قبلی را باطل کند یا خیر؟

جواب: اگر حقوق فی البین مصالحه شده، صلح، عقد لازم است و حق فسخ ندارد.

سؤال 485 کسی وصیت می‎کند ولی مقداری از اموال خود را می‎گوید صلح نمودم به همسرم به شرطی که زنده ام در اختیار خودم باشد.

جواب: اگر در حضور زوجه صلح کند و زوجه قبول کند صحیح می‎باشد.

ناوبری کتاب