صفحه ۱۴۲

مسائل صلح

سؤال 477 در صلح، آیا سابقه نزاع و اختلاف نسبت به مال یا حقی لازم است یا نه ؟

جواب: لازم نیست.

سؤال 478 آیا صلح، عقد جایز است یا لازم ؟

جواب: صلح از عقود لازمه است.

سؤال 479 آیا صلح معلق صحیح و نافذ است یا نه ؟

جواب: صحیح نیست.

سؤال 480 آیا شرط قبض و یا قبول طرف و یا سایر شرائط معاملات در صلح، معتبر است یا نه ؟

جواب: قبول شرط است ولی قبض شرط نیست، و سائر شرائط آن در رساله توضیح المسائل مذکور است.

سؤال 481 در عقد صلح آیا شرط فسخ از یک طرف یا هر دو، صحیح است یا نه ؟

جواب: صحیح است.

سؤال 482 صلح شخص، در مرضی که به فوت او منجر می‎شود آیا نافذ و صحیح است یا نه ؟

جواب: بنابر اقوی صحیح و نافذ است.

سؤال 483 کسی زمین خود را به کسی مصالحه نمود سپس پشیمان شد و زمین را پس گرفت و دوباره زمین را به همان شخص، مصالحه نمود ولی این دفعه شرط کرد زمین را به کسی نفروشد آیا صلح اولی صحیح است یا دومی ؟

جواب: اگر با توافق هر دو، صلح را به هم زده باشند حکم صلح اول زائل می‎شود و اگر یک طرفه صلح را به هم زده باشد حکم صلح اول باقی می‎باشد.

ناوبری کتاب