صفحه ۱۴۱

سؤال 472 اگر بیمه کننده به مفاد قرارداد عمل نکرد، آیا بیمه شده حق فسخ قرارداد و مطالبه آنچه را پرداخته دارد یا نه ؟

جواب: در عقد لازم اگر یکی از طرفین عقد به متن عقد، عمل نکرد دیگری حق فسخ عقد را ندارد بلکه حق دارد طرف را مجبور کند به عمل به مفاد عقد هر چند به وسیله حاکم شرع جامع الشرائط ولی به شرط زائد ضمن عقد، عمل نکرد دیگری حق فسخ عقد را دارد.

سؤال 473 اگر بیمه شده به مفاد قراداد بیمه عمل نکرد، آیا بیمه کننده حق فسخ قراداد را دارد و آیا نسبت به پرداخت پولی که تا آن زمان گرفته ضامن بیمه شده است یا نه ؟

جواب: حکم مسأله قبلی را دارد.

سؤال 474 در بیمه های درمانی و حوادث و سوانح و تصادفات که معمول است، تا چه مقدار باید امراض و حوادث و تصادفات مورد نظر طرفین عقد بیمه معلوم و مشخص باشد، آیا جهل طرفین به آنها مضر به صحت عقد بیمه نمی باشد و یا باید حداقل و اکثر مخارج پیش بینی شده معلوم گردد؟

جواب: باید به مقدار ممکن، خصوصیات تعیین شود به گونه ای که غرر عرفی برطرف شود و بنای بیمه متعارف بر همین معنا است.

سؤال 475 شخصی فوت کرده و کارمند بانک بوده و از محل بازنشستگی او برای مخارج ماهیانه مبلغی به اولاد صغار او داده می‎شود و پدر و مادرش حیات دارند آیا از این مستمری که بانک پرداخت می‎کند، به عیال و سایر ورثه آن مرحوم چه مقدار تعلق می‎گیرد؟

جواب: از ترکه متوفی یک هشتم، مال عیال، و هر یک از پدر و مادر یک ششم می‎برند و بقیه مال فرزندان او است ولی نسبت به مستمری که بانک می‎پردازد تابع قوانین و مقررات بانک است باید از آنها استفسار شود که برای چه کسی مستمری را می‎پردازند.

سؤال 476 حق بازنشستگی از چه نوع معاملات و قراردادها است ؟ و با توجه به نامعلوم بودن آیا مدت استخدام و احتمال اینکه انسان پیش از موعد مقرر قانونی خود را بازنشست نماید آیا ضرری به صحت معامله و قرارداد می‎زند یا نه ؟

جواب: ظاهرا حقی است که براساس عقد بیمه به بازنشسته تعلق می‎گیرد و تابع مقررات بیمه است و اگر از قبیل شرط ضمن عقد اجاره باشد آن هم اشکال ندارد.

ناوبری کتاب