صفحه ۱۳۹

سؤال 464 استفاده شخصی از اموال و امکانات ادارات و ارگانهای مختلف نظیر اتومبیل، کاغذ، تلفن، پاکت نامه و چسب و غیره چه حکمی دارد؟

جواب: جواز استفاده از وسائل و امکانات و ماکولات و اموال دولتی تابع مقررات است که در موارد مشکوک باید از مقامات صالحه مربوطه سؤال شود و مسئول هر اداره در حدی که مجاز در اجازه دادن باشد می‎تواند اجازه بدهد و هر کس بدون مجوز استفاده کرده باشد ضامن است که باید در صورت امکان به اداره مربوطه و در صورت عدم امکان به حساب دولت واریز نماید.

سؤال 465 گاهی خساراتی که کارشناس برای خودروهای تصادفی دولتی معلوم می‎کند به نظر کمتر یا بیشتر از واقع است تکلیف چیست ؟

جواب: در فرض سؤال باید به کارشناس دیگر مراجعه شود تا اطمینان حاصل گردد.

سؤال 466 اگر خودرو دولتی را در جای نسبتا امنی قرار دادیم اما خودرو، یا وسائل آن را به سرقت بردند جبران خسارت به عهده چه کسی است ؟

جواب: اگر به نحوی امن باشد که تقصیر و کوتاهی در حفظ، صدق نکند غیر سارق ضامن نیست و اگر تقصیر و کوتاهی در حفظ، صدق کند مسئول حفظ نیز ضامن است.

سؤال 467 درمان متهم به عهده خود او است یا مسئولین زندان ؟ خصوصا اگر مرض، قبل از زندانی شدنش باشد. (مقامات مربوطه)

جواب: هر مقدار از هزینه درمان طبق قانون مصوب مقامات صالحه به عهده دولت اسلامی باشد، باید از اموال دولت تأدیه شود و زائد بر آن به عهده خود مریض می‎باشد، مگر اینکه بدون درخواست مریض اقدام به معالجه شود.

ناوبری کتاب