صفحه ۱۳۷

ضمان بین اشخاص و مؤسسات دولتی

سؤال 456 شهرداریها طبق بخشنامه های رسمی عوارض سنگینی از صاحبان صنایع و ساختمانهای تجاری و تولیدی دریافت می‎کنند، ولی در بسیاری جاها با سفارش و اعمال نفوذ صاحبان قدرت مقدار زیادی از مقدار قانونی را دریافت نمی کنند حال با توجه به لزوم عمل به مقررات دولت اسلامی آیا افراد، مقدار ذکر شده را ضامن هستند که به بیت المال برگردانند یا فقط گناهی انجام داده اند؟

جواب: اگر دولت در برابر آن، کمکهایی کرده و آن را مشروط به پرداخت عوارض کرده باشد ضمان دارد.

سؤال 457 بعضا اثاثیه بعضی مسافرین در هواپیما یا در جاده های زمینی باید کنترل شود اگر از این ناحیه ضرری به آنها رسید چه کسی ضامن است ؟

جواب: وارد کردن خسارت جائز نیست و وارد کننده خسارت ضامن است مگر اینکه موقع فروش بلیط، شرط شده باشد.

سؤال 458 بعضی مسئولین ارگانها و ادارات اگر تسلط کافی بر رانندگی نداشته باشند و به همین جهت خساراتی احیانا بدون تعمد به اتومبیلهای اداری وارد شود چه حکمی دارد؟

جواب: هر کدام طبق مقررات رانندگی به مقدار لازم مهارت نداشته باشند رانندگی او جائز نیست.

سؤال 459 زمینی را سازمان زمین شهری و شهرداری برای احداث مغازه به اینجانب واگذار و پروانه صادر نموده اند، بنده هم در آن ملک مبالغی خرج کرده ام اکنون دادگاه حکم تخلیه آن را صادر نموده است. سؤال این است که آیا شهرداری و سازمان زمین شهری باید خسارت وارده را تأمین نماید و یا آنکه مالکی که حکم تخلیه به نفع او شده باید بپردازد؟

جواب: در مفروض سؤال مخارجی که متحمل شده اید هر چه عین آن موجود باشد تعلق به شما دارد و هر چه عین آن موجود نباشد اگر کسی شما را مغرور کرده باشد یعنی فریب داده باشد فریب دهنده ضامن است و الا کسی ضامن نیست.

ناوبری کتاب