صفحه ۱۳۶

باشد تضمین نماید آیا این شرط شامل عیوبی می‎شود که در زمان تحویل وجود داشته و صاحب ساختمان با حضور و تأیید ناظر ساختمان آنها را دیده است و یا عیوب حادث از زمان تحویل تا یک سال بعد را شامل می‎شود؟

جواب: اگر شرط قبل از تحویل بوده شامل عیوب حال تحویل می‎شود و اگر هنگام تحویل شرط ضمان عیب شرط ضمان عیب حادث: به این شکل است که در قرارداد و معامله شرط شود هر عیب حادث و جدید بعد از زمان معامله به عهده طرف باشد. حادث کرده باشند عیب موجود در حال تحویل را شامل نمی شود، ولی بناء اگر چه شرط ضمان نشده باشد عیوب مستند به او را ضامن است و اگر مستند به او نباشد ضامن نیست.

سؤال 453 در جاده های بین شهرها اگر ماشین حیوانی را زیر گرفت آیا راننده ضامن است ؟

جواب: ضامن است.

سؤال 454 اگر در اثر برخورد ماشین با حیوان، ماشین واژگون شود آیا صاحب حیوان ضامن است ؟

جواب: ضامن نیست.

سؤال 455 چند پسر بچه 6 - 7 - 8 ساله با هم بازی می‎کردند یکی از این بچه ها از در خانه بالا رفته و در خانه را باز کرده، دومی شیشه را شکسته و سومی کنتور برق را شکسته، آیا ولی، ضامن است یا نه و توضیح بفرمایید حکم آنکه در را باز کرده، یا آنکه شکسته یکسان است یا نه ؟

جواب: بچه ای که در را باز کرده، ولی خسارت نزده ضامن نیست و هر کدام خسارت زده باشد ضامن است که در صورت ثبوت آن اگر بچه مالی داشته باشد باید ولی او از مال بچه جبران نماید و اگر مالی نداشته باشد یا اینکه ولی او جبران نکرده باشد، باید بچه پس از بلوغش جبران نماید، و بر ولی واجب نیست از مال خودش جبران کند، ولی بهتر است که جبران کند و ذمه بچه خود را بری نماید.

ناوبری کتاب