صفحه ۱۳۵

سؤال 448 اگر بدهکار به مقدار بدهی خود چک صادر کرده و به عنوان حامل به طلبکار داده و طلبکار چک را گم کند و شخصی ناشناس آن را پیدا کرده وصول نماید آیا بدهکار بری الذمه می‎شود یا خیر؟

جواب: در فرض سؤال ظاهرا برائت ذمه حاصل می‎شود.

سؤال 449 اگر آب باغچه همسایه به خانه یا زیرزمین انسان ضرر رساند حق اعتراض و مطالبه خسارت دارد یا خیر؟

جواب: اگر به واسطه آب دادن صاحب باغچه، همسایه اش متضرر شود ضامن است و باید باغچه را به نحوی درست کند که به خانه همسایه نفوذ نکند و یا اینکه آب ندهد.

سؤال 450 برادران کارگر افغانی که در ایران مشغول کار می‎باشند دست مزد خود را جمع کرده به شخصی به عنوان امانت می‎دهند تا به زن و بچه شان در افغانستان برساند، بعضی حق الزحمه آن شخص را می‎دهند و بعضی دیگر بدون حق الزحمه. اگر افراد مسلح راه را بگیرند و پولها را به سرقت ببرند آیا این شخص ضامن است و باید تاوان و غرامت بدهد یا خیر؟

جواب: اگر قرارداد حق الزحمه نکرده باشند و شخص امین در حفظ آن تقصیر و کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست و اگر تقصیر و کوتاهی کرده باشد ضامن است و اگر قرارداد حق الزحمه کرده باشند در صورتی که شرط ضمان نکرده باشند حکم مسأله اول را دارد و اگر شرط ضمان کرده باشند اگر چه در حفظ آن تقصیر و کوتاهی نکرده باشد ضامن است. و در هر موردی که ضامن نیست گرفتن عوض آن بر صاحب پول حرام است.

سؤال 451 اگر کسی در زمین غصبی درخت نشانیده یا زراعت کند آیا این قبیل درخت و زراعت به کدام شخص تعلق می‎گیرد؟

جواب: در فرض سؤال، غاصب علاوه بر معصیت اجازه بهای زمین را ضامن است ولی درخت و محصولی که با نهال و بذر خود به عمل آورده آنها را مالک می‎باشد.

سؤال 452 بنایی ساختمانی را جهت شخصی بنا می‎کند پس از اتمام، آن را تحویل می‎دهد و شرط می‎شود که بناء تا یک سال هر گونه عیبی را که در ساختمان

ناوبری کتاب