صفحه ۱۳۴

مسائل ضمان

ضمانت بین اشخاص

سؤال 446 شخصی با جعل امضاء عده ای از مسئولین مملکتی توانسته مبلغ معتنابهی از بانک کسب اعتبار نماید، بر همین اساس بانک نیز شماره حسابی به عنوان اعتبار در اختیار شخص مذکور قرار می‎دهد به طوری که هرگاه وی مایل شد به توسط چک از اعتبار مربوطه استفاده نماید ولی پس از مدتی شخصی دیگر با سرقت دسته چک شخص قبلی و جعل امضاء وی موفق می‎شود مبلغی را از اعتبار مذکور اخذ و استفاده نماید در این صورت آیا شخص اول و دوم هر دو به طور تضامنی ضامن مبلغ اخذ شده هستند؟ تا بانک بتواند از هر دو نفر مطالبه نماید یا اینکه در فرض مذکور تنها گیرنده پول ضامن است ؟

جواب: در مورد سؤال، مباشر اخذ (کسی که پول را گرفته) ضامن است و جاعل، استحقاق تعزیر دارد.

سؤال 447 اگر کسی مال دیگری را تلف کند و در دادگاه به پرداخت غرامت محکوم شود آیا تلف کننده ضامن قیمت فعلی است یا ضامن غرامت روز تلف است و در ضمن طلبکار اگر بانک باشد با طلبکار عادی فرق دارد یا هر دو مساوی می‎باشند؟

جواب: اگر تلف شده مثلی مثلی: نظیر حبوبات و ادویه و مصنوعات ماشینی، وقیمی نظیر حیوانات و جواهرات و امثال آن. باشد تلف کننده مثل آن را ضامن است و اگر قیمی باشد در صورتی که غصب کرده بوده بنابر احتیاط تفاوت از روز غصب تا زمان اداء قیمت را مصالحه نموده، رضایت همدیگر را تحصیل نمایند و اگر بدون غصب تلف کرده باشد تفاوت از روز تلف تا روز اداء را مصالحه نمایند و فرق بین طلبکارها نیست.

ناوبری کتاب