صفحه ۱۳۳

نتوانند از روی آن الگوگیری و تولید نمایند را قائل نیستند، آیا نظر حضرتعالی همین است ؟ در صورتی که دارای شخصیت حقوقی عقلایی باشد و به نام شخصی ثبت شده باشد چه فرقی با ملک شخصی می‎کند؟

جواب: اگر مخترع، امتیاز مصنوع خود را به نام خود ثبت کرده و آن را مشروط فروخته باشد حکم مسأله سابق را دارد.

سؤال 442 اگر کسی نام و علامت مخصوصی را جهت کالای خود مانند صابون و اجناس دیگر چند سال قبل به ثبت رسانیده و در انحصار خود قرار داده، آیا دیگری می‎تواند از آن نام و علامت برای همان نوع کالا استفاده کند یا خیر؟

جواب: مشکل است.

سؤال 443 مالکیت شخصیت های حقوقی آیا شرعا معتبر و صحیح است یا نه ؟

جواب: در صورت تحقق موجب مالکیت، معتبر است.

سؤال 444 آیا مالکیت دولتها از قبیل مالکیت شخصیت حقوقی می‎باشد؟

جواب: بلی مالک، عنوان دولت است که شخصیت حقوقی می‎باشد.

سؤال 445 بر فرض مالکیت دولتها، چه از باب شخصیت حقوقی و یا غیر آن آیا شرط مالکیت دولتها، شرعی و مردمی بودن آنها است یا نه ؟

جواب: بستگی به تحقق سبب مملک دارد.

ناوبری کتاب