صفحه ۱۳۲

میوه و هیمه و غیره، داشته پس از واگذاری و برگشت به صاحبش آیا باید کل درآمد یا پس از کسر مخارج، باقی مانده به صاحبش رد شود؟ (بنیاد مستضعفان)

جواب: باید طبق مقررات شرعی دادستانی عمل شود.

سؤال 437 شخصی برای اخذ مال از غاصب مجبور می‎شود تعهد کند که مبلغی در قبال استرداد مال خود به غاصب بپردازد اولا این گونه تعهد مصداق صلح می‎باشد یا خیر؟ ثانیا لزوم وفا دارد یا نه ؟

جواب: مصداق صلح نیست و غاصب مدیون است ولی اگر به حکم قاضی شرع تعهد داده باشد لازم الوفاء می‎باشد و بعد از اداء، حق استرداد ندارد.

سؤال 438 در محل شایع شده است که حضرتعالی اجازه فرموده اید که قسمتی از خیابان عمومی مسدود شده، جزء حیاط مسجد باشد مستدعی است بیان فرمایید.

جواب: خیابان و کوچه مورد استفاده عموم را جزء مسجد یا حیاط مسجد نمودن جایز نیست و نسبت مذکور در سؤال مورد تکذیب می‎باشد.

حقوق

سؤال 439 کسانی که در دوران کودکی یا ضعف ایمان، به حق الناس مبتلا شوند و برای حفظ آبرو نتوانند سرقت خود را به صاحب مال مطرح نمایند، می‎توانند پول وی را به منزلش بیندازند یا به وسیله شخص سوم بدون معرفی خود به ایشان بفرستند یا نه ؟

جواب: اگر به نحوی به او برسانند که او بفهمد متعلق به خودش می‎باشد تا بتواند تصرف مالکانه کند اشکالی ندارد.

سؤال 440 بعضی فقها حق طبع را شرعی و دارای شخصیت حقوقی عقلایی و قابل تملک نمی دانند و لذا اقدام غیرصاحب طبع و انتشار را مشروع می‎دانند نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: اگر در کتاب نوشته شده باشد که حق طبع محفوظ است چاپ کردن از روی آن نسخه بدون رضایت ذی حق خلاف احتیاط است.

سؤال 441 همچنین بعضی فقها برای صاحبان اختراع، حق خاصی را که دیگران

ناوبری کتاب